PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Ponuka pre členov APVV

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Nedeľa, 06 august 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 30.9.2017 je 5627.

 
Pozvánka MO Bratislava V.
Piatok, 13 október 2017

      V zmysle plánu úloh MO APVV na rok 2017, predsedníctvo MO APVV Bratislava V., srdečne pozýva svojich členov na guláš party 2017. V prípade účasti rodinného príslušníka je poplatok 5,- €. Akcia sa uskutoční dňa 11. novembra 2017 (sobota) od 12:00 h v priestoroch školskej jedálne Základnej školy, Dudova ul. č. 2 v Petržalke (vedľa dostihovej dráhy).

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Utorok, 10 október 2017

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2017 organizuje dňa 2. decembra 2017 jednodňový zájazd na Vianočné trhy do mesta Budapešť. Uvedená návšteva trhov je spojená s nákupom v Maďarskom outletovom nákupnom stredisku Premier. Presný program ako i pokyny nájdete tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Nové Zámky
Pondelok, 09 október 2017

      Predseda MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nových Zámkoch v dňoch 18. až 29.9.2017 zorganizoval dobrovoľné darovanie krvi: KVAPKA KRVI MO APVV". Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa uvedenej humánnej akcii zúčastnili.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Dolný Kubín
Piatok, 06 október 2017

       Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín pozýva všetkých svojich členov dňa 8. decembra 2017 v piatok o 16:00 h na pravidelnú koncoročnú kapustnicu do reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. V čase od 16:00 h do 17:00 h sa bude vyberať členský príspevok na rok 2018, tak pre rýchlosť vybratia členského si prineste presne 14,- eur. Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Oznam MO Bratislava mesto a okolie
Štvrtok, 05 október 2017

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje svojim členom, že v súlade s plánom činnosti na rok 2017 schváleného na členskej  schôdzi organizuje dňa 18. novembra 2017 o 19:00 h "KATARÍNSKU ZÁBAVU" v Kultúrnom dome obce Tomášov, na Hlavnej ul. (oproti Obecnému úradu).

Celý článok...
 
Správa MO Michalovce
Streda, 04 október 2017

      Dňa 30.9.2017 sa v rekreačnom stredisku Furmanovo v obci Staré, konala členská schôdza MO APVV Michalovce spojená s plánovaným posedením pri guľáši. Schôdze sa zúčastnilo 36 členov a 7 hostí, ktorí vzdali hold minútou ticha zomrelému pokladníkovi i revízorovi a členská schôdza si zvolila nového revízora a dvoch náhradníkov do predsedníctva MO.

Celý článok...
 
Správa MO Rožňava
Streda, 04 október 2017
      Dňa 30.9.2017 členovia MO APVV Rožňava (p. Bukovič, Dr. Slosarčík, p.Šamola L.) sa na pozvanie predsedu MO APVV Rimavská Sobota zúčastnili kolkárskej súťaže s medzinárodnou účasťou, kde sme obsadili 2. a 4. miesto. Poďakovanie patrí predsedovi MO APVV Rimavská Sobota za veľmi úspešnú a na vysokej úrovni zorganizovanú akciu s cieľom upevňovania a utužovania vzájomných vzťahov a priateľstva.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Ružňava

 
Správa MO Rimavská Sobota
Pondelok, 02 október 2017

      Dňa 30.9.2017 sa v Mestskej kolkárni Rimavská Sobota, uskutočnil sportový deň členov MO APVV Rimavská Sobota. Podujatia sa zúčastnilo 35 členov MO APVV, 15 členov z družobnej organizácie RENYUBE z Maďarskej republiky a 7 pozvaných hostí. Víťazom v kolkárskej súťaži odovzdal predseda MO APVV diplomy a upomienkové predmety.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
Správa MO Pezinok
Pondelok, 02 október 2017

      Dňa 30.9.2017 sa konal III. ročník súťaže vo varení guláša MO APVV v pôsobnosti Bratislavského kraja. Súťaž sa konala v peknom prostredí pri Malom Dunaji - vodný mlyn Jelka. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá zo 6, ktoré pôsobia v Bratislavskom kraji - MO Bratislava mesto a okolie, MO Bratislava II., MO Bratislava V. a MO Pezinok.

Celý článok...
 
Správa prezídia APVV
Utorok, 26 september 2017
      V dňoch 20.-22.9.2017 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 41. z 44. miestnych organizácii združenia, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPa SČ MV SR, zástupca Slovenskej sekcie IPA Slovakia a predseda Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.
Celý článok...
 
Valorizácia dôchodkov 2018 - 2021
Nedeľa, 03 september 2017
     Blíži sa zasadanie Národnej rady SR (5.9.2017), kde bude prerokovaný v I. čítaní aj návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. (valorizácia dôchodkov od roku 2018). V dostatočnom predstihu sme zaslali stanovisko APVV Ústavnoprávnemu výboru NR SR aj so žiadosťou, aby už v I. čítaní sa zaoberali skutočnosťou, že skupine osôb (poberateľom dôchodkov z výsluhového zabezpečenia) nie je zabezpečená garancia minimálnej valorizácie tak, ako poberateľom dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia. Stanovisko si môžete pozrieť tu.

prezídium APVV

 
Valorizácia dôchodkov od roku 2018
Nedeľa, 06 august 2017

     Aj napriek tomu, že Ministerstvo práce sociálny vecí a rodiny SR na rozporovom konaní neakceptovalo naše návrhy a novela zákona ide do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom, dosiahli sme "aspoň" to, že naše návrhy neboli síce akceptované v celom rozsahu, ale "aspoň" čiastočne. Na rozporovom konaní sme poukázali na dva tábory názorov k tomu, že jeden je názoru, že ak by prešla valorizácia v takomto duchu, ako bola predložená do MPK, tak by sa výsluhové dôchodky nealorizovali, ak by nedošlo k úprave aj zákona č. 328/2002 Z. z.

Celý článok...
 
Informácia prezídia APVV k podpore hromadnej pripomienky
Piatok, 28 júl 2017

     Prezídium APVV uplatnilo 7. 7. 2017 hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je riešiť aj spôsob zvyšovania dôchodkov od roku 20018. Návrh novely zákona predložilo do  medzirezortného pripomienkového konania  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 30. 6. 2017. Okrem toho sme 8. 7. 2017 zaslali naše stanovisko (email a osobný list poštou) aj  ministrovi vnútra SR, v ktorom sme ho upozornili na existujúci stav. 

Celý článok...
 
Informácia prezídia o rokovaní na MPSVaR
Štvrtok, 27 júl 2017

I N F O R M Á CI A
z účasti na  prerokovaní hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. – valorizácia dôchodkov od roku 2018  (medzirezortné pripomienkové konanie) dňa  26. 7. 2017

     Rokovania sme sa zúčastnili na základe písomnej pozvánky ministra doručenej emailom dňa 24. 7. 2017.  Rokovanie sa uskutočnilo v budove MPSVaR SR v Bratislave na Špitálskej ulici č. 6 o 14:30 h.
Prítomní :
1. Ing. Ivan Švejna, štátny tajomník
2. JUDr. Rudolf Križan, riaditeľ odboru dávok sociálneho poistenia
3. Ing. Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
4. Mgr. Vladimír Hornáček
5. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ OSZ SPaSČ MV SR
6. JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV
7. JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV

Celý článok...
 
Oznam prezídia APVV
Utorok, 13 jún 2017

     Prezídium APVV pripravilo na rokovanie XII. kongresu návrh na zmenu a doplnenie našich stanov a rokovacieho poriadku. Návrhy na zmenu a doplnenie sú vyznačené červenou farbou, resp. prečiarknutím pôvodného textu. Svoje návrhy a pripomienky zasielajte priamo predsedovi právnej komisie na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Materiál si môžete pozrieť tu: stanovy na pripomienkovanie, rokovací poriadok na pripomienkovanie.

Prezídium APVV

 
Oznam 1. viceprezidenta APVV
Nedeľa, 14 máj 2017

     V dňoch 3. a 4. mája 2017 zasadalo prezídium APVV, ktoré okrem iného rokovalo aj o likvidácii písomnosti uložených v archíve. 1. viceprezident informoval prezídium o tom, že po vykonanej skartácií písomnosti zostali voľné dve použiteľné oceľové skrine, ktoré boli zakúpené 12.4.2012 za 237,48 EUR (1 ks). Prezídium po zvážení rozhodlo, že skrine sa môžu odpredať za zostatkovú odpisovú hodnotu, čo je 39,58 € za kus.
     Vyzývame našich členov, aby svoj záujem o kúpu si uplatnili najneskôr do 31.5.2017 priamo u 1. viceprezidenta. Skrine sú umiestnené v Bratislave a ich prevoz si záujemca zabezpečí na vlastné náklady.

JUDr. Martin Sitiar
1. viceprezident APVV

 
Informácia prezídia APVV
Piatok, 12 máj 2017

     Dňa 3. a 4. mája 2017 sa konalo už III. zasadanie prezídia. Okrem iných dôležitých otázok prezídium schválilo aj interné predpisy, ktoré upravujú postup pri činnostiach súvisiacich napr. s vydávaním členských preukzaov, preregistráciou členov, ukončením členstva, vedením administratívnej agendy a ďalšie (smernice sú zverejnené na web stránke - Na stiahnutie, Smernice) tak, ako bolo uložené na XI. kongrese.
     Okrem toho pripravilo aj návrh na zmenu a doplnenie Smernice o hospodárení a návrh Smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku. Tieto smernice budú predmetom rokovania najbližšieho kongresu a sú zverejnené na web stránke (Na stiahnutie, Smernice) za účelom možnosti ich pripomienkovania každým členom.

Prezídium APVV

 
Informácia prezidenta APVV
Piatok, 23 december 2016

      Dňa 4.11.2016 som sa, na základe pozvania, ako hosť zúčastnil Národného kongresu Slovenskej sekcie International Police Association (IPA), kde som mal možnosť aj vystúpiť. Využil som túto príležitosť aj na zhodnotenie doterajších vzájomných vzťahov a predniesol som aj návrh na skvalitnenie spolupráce a možnosť podpísania dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou sekciou IPA a APVV. Táto naša iniciatíva bola akceptovaná a v súčasnosti pripravujeme návrh takejto dohody a tento bude predložený Slovenskej sekcii IPA začiatkom roka na pripomienkovanie.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 28 november 2016

     Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôcodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, sme dňa 28. novembra 2016 doručili generálnemu riaditeľovi Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 (Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na www.slov-lex.sk). Text listu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Informácia Prezídia APVV - 2%
Pondelok, 07 november 2016

     Vážení členovia APVV,
     aj totu cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Asociácii policajtov vo výslužbe, daňové úrady (Finančné riaditeľstvo SR) v tomto roku poukázali sumu 2573,59 € z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a zároveň informovať, že tieto finančné prostriedky boli využité na podporu činnosti tých miestnych organizácii APVV, z ktorých okresov boli poukázané, o čom rozhodli predsedovia našich miestnych organizácii na XI. kongrese APVV.

Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Streda, 18. október 2017

Dnes má meniny
Lukáš
Zajtra má meniny
Kristián

Aktuálny čas

Počítadlo návštev

TOPlist

Počasie

© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk