PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod
Nárok na zabezpečenie pohrebu príslušníka ZVJS - výsluhový dôchodca

Nárok na zabezpečenie pohrebu bývalého príslušníka ZVJS
/Materiál bol pripomienkovaný príslušnými orgánmi ZVJS február 2018/

     Nárok na zabezpečenie pohrebu bývalého príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ZVJS“) sa odvíja od toho istého predpisu, teda od zákona č. 328/2002 Z. z.
    
ZVJS však v tomto smere prijal aj vlastnú legislatívu. Predovšetkým je to
„Zbierka inštrukcií, pokynov a smerníc generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže č. 1 z roku 2005 v znení ZIPS GR č. 11/2015“.
    
Táto norma je pokynom na organizačné zabezpečenie aktov služobno-spoločenskej povahy v ZVJS, z ktorej citujeme:

Pietny akt - posledná rozlúčka so zosnulým /§ 8/
Úmrtie bývalého príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru

(1) Na zabezpečení pohrebu bývalého príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru sa zbor podieľa, ak služobný pomer alebo pracovný pomer trval najmenej 15 rokov a príslušník zboru alebo zamestnanec zboru po jeho skončení nevykonával štátnu službu v inom služobnom pomere alebo pracovnom pomere a pozostalí o účasť zboru na zabezpečení pohrebu požiadali. V odôvodnených prípadoch (významný podiel na budovaní zboru) sa splnenie podmienky trvania služobného pomeru alebo pracovného pomeru v dĺžke 15 rokov nevyžaduje.
(2) Účasťou zástupcov zboru na pietnom akte sa rozumie príprava a prednes rozlúčkového prejavu nad hrobom zosnulého. V odôvodnených prípadoch a ďalšej pomoci organizačného charakteru rozhoduje na požiadanie príbuzných nadriadený.
(3) Pri úmrtí bývalého príslušníka zboru sa streľba čestných sálv nevykonáva. Streľba sa vykonáva ak o to požiada rodina bývalého príslušníka zboru alebo bývalý príslušník zboru v závete.
    
O zabezpečenie pohrebu v prípade spoluúčasti je potrebné požiadať príslušný útvar/ústav ZVaJS, kde bol zomrelý naposledy služobne zaradený, resp.  podľa územného obvodu útvaru/ústavu miesta pohrebu, ak nie je miesto pohrebu totožné s miestom útvaru/ústavu, kde bol zomretý naposledy zaradený. O zabezpečenie pohrebu sa odporúča požiadať osobne a v predstihu aspoň 48 hodín tak, aby mohol príslušný útvar/ústav  pohreb, resp. spoluúčasť v plnom rozsahu zabezpečiť.
    
„Vybavovanie“  úhrady nákladov  na pohreb je potrebné riešiť prostredníctvom príslušných personálnych skupín/referátov útvarov/ústavov, kde bol zomretý naposledy služobne zaradený. Príslušná žiadosť sa spolu s originálom faktúry o zaplatení pohrebu  zasiela Odboru personálnej a sociálnej činnosti Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečenia Šagátova 1,  813 04 Bratislava 1.

Doklady k žiadosti o dávku výsluhového zabezpečenia

A) Pre výsluhový dôchodok:
1.     personálny rozkaz o skončení služobného pomeru,
2.     doklad o absolvovaní základnej vojenskej služby.

B) Pre invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok:
1.     personálny rozkaz o skončení služobného pomeru,
2.     rozhodnutie príslušnej lekárskej komisie o tom, či invalidita nastala následkom služobného úrazu alebo či ide o chorobu vzniknutú pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou alebo nie.

C) Pre vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok:
1.     rodný list vdovy alebo vdovca,
2.     sobášny list vdovy alebo vdovca,
3.     úmrtný list zomretého,
4.     posudok príslušnej lekárskej komisie o tom, či úmrtie príslušníka zboru nastalo následkom služobného úrazu alebo nie,
5.     čestné prehlásenie o nezmenenom rodinnom stave (pri opätovnom vzniku nároku na výplatu dávky).

D) Pre sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok:
1.     rodný list detí žiadajúcich o sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok,
2.     potvrdenie detí o ich príprave na budúce povolanie, prípadne iné doklady osvedčujúce skutočnosti zakladajúce nárok na tieto dávky.

E) Pre výsluhový príspevok:
1.     personálny rozkaz o skončení služobného pomeru,
2.     doklad o absolvovaní základnej vojenskej služby.

F) Prevod pohľadávky Generálneho riaditeľstva zboru/ústavu (ďalej len „služobný úrad“), ak sa prevádza neuhradený zostatok pohľadávky služobného úradu.

G)  Doklady o nariadení výkonu rozhodnutia alebo dohoda o zrážkach na úhradu výživného.

H) Doklady preukazujúce oprávnenosť iných osôb podať žiadosť za príslušníka zboru alebo jeho pozostalých.

Tlačivá na stiahnutie:

- Náklady na pohreb (žiadosť)
- Žiadosť o dávky výsluhového zabezpečenia
- Žiadosť o úmrtné

 
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk