Prezídium APVV aktívne vstupovalo do procesu prípravy návrhu na spôsob zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019. Konkrétne informácie o týchto skutočnostiach boli postupne zverejňované na web stránke APVV, sú popísané aj v publikácii APVV ročník 2019/2020 a boli predmetom rokovania aj ostatného kongresu APVV.

     Pri rokovaniach začiatkom roka 2019 sme boli informovaní aj o tom, že pri navrhovanom spôsobe zvyšovania výsluhových dôchodkov je zaručené, že už v roku 2020 (od 1. 7.) bude pevná sumu na zvyšovanie týchto dôchodkov nie 0,60 EURO ale 0,70 EURO. Dôvodom bolo to, že hodnota priemerného starobného dôchodku bude v roku 2019 vyššia ako 450,00 EURO. Toto potvrdzuje aj to, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky uplatnilo 22. 02. 2019 zásadnú pripomienku, kde je uvedené aj: „Na základe valorizácie starobných dôchodkov sa očakáva, že v roku 2019 dosiahne priemerný starobný dôchodok hodnotu vyššiu než 450 eur.“
     Sociálna poisťovňa koncom júla 2019 zverejnila na svojej web stránke výšky priemerných dôchodkov k 30. 6. 2019 kde suma priemernej výšky vyplácaného  starobného dôchodku pre potreby valorizácie je 449,9720304 EURO. Podľa právnej úpravy už pri sume 450,0000001 EURO by bola pevná suma pre zvyšovanie výsluhového dôchodku nie 0,60 EURO za rok služobného pomeru ale 0,70 EURO, pevná suma zvyšovania invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského výsluhového dôchodku a valorizácie starobných dôchodkov valorizovaných pevnou sumou nie 9,00 EURO ale 9,10 EURO. Rozdiel sumy, ktorý rozhoduje o tom či bude pevná suma valorizácie dôchodkov 0,60 alebo 0,70 EURO vyvoláva dôvodnú obavu, že tieto výpočty nezodpovedajú skutočnosti, nespĺňajú podmienku hodnovernosti a môžu byť aj účelové s cieľom „ušetriť“ finančné prostriedky na úkor poberateľov tých dôchodkových dávok, ktoré sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu, t. j. nielen dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ale napr. aj starobných dôchodkov valorizovaných pevnou sumou.
     Vzhľadom na uvedené prezídium APVV v spolupráci s advokátskou kanceláriou pripravilo a dňa 31. 10. 2019 zaslalo podnet ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý je aj predsedom Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
     Predmetom tohto podnetu je:
a) Kontrola dodržiavania základných práv a slobôd občanov SR – dôchodcov (seniorov) v rozsahu ústavou garantovaného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a
b)
Kontrola dodržiavania ochrany a uplatňovania základných práv a slobôd občanov SR – dôchodcov (seniorov) v činnosti orgánov verejnej správy – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálna poisťovňa.
     APVV zároveň poukázala aj na to, že sú splnené predpoklady, aby:
1.
Dozorná rada SP prerokovala tento podnet na najbližšom svojom zasadnutí, pričom APVV týmto potvrdzuje, že má záujem a je pripravená v zmysle §123 ods. 12 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zabezpečiť účasť svojho prezidenta, ktorý je súčasne poberateľom dávky výsluhového zabezpečenia.
2.
Dozorná rada SP prijala na základe tohto podnetu na najbližšom svojom zasadnutí všetky dostupné opatrenia zamerané na vykonanie bezodkladnej kontroly Sociálnej poisťovne vo vzťahu k týmto okruhom, t. j. či:
   2.1. SP postupovala v celom procese pri vykazovaní priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej k 30. júnu 2019 v súlade so zákonmi,
   2.2. metodika vydaná SP na tento účel je v súlade so zákonom,
   2.3. metodika (vzhľadom k tomu, že nemá náležitosti vnútorného interného predpisu podľa Štatútu SP) je interným predpisom SP a nadväzne na to, či je záväzná pre zamestnancov SP.
     APVV zároveň uplatnila aj požiadavku, aby:
1.
Postup zamestnancov SP bol aj pri tejto činnosti a pri návode na spracúvanie podkladov, postupov a výpočtov priemerných súm dôchodkových dávok (na základe, ktorých sa zvyšujú dôchodkové dávky) upravený interným predpisom s detailným návodom a spôsobom výpočtov a tento bol v súlade nielen s právnymi predpismi SR, ale aj Európskej únie.
2. SP na základe návodov uvedených v tomto internom predpise opätovne vykonala výpočet priemernej mesačnej sumy dôchodkových dávok (minimálne starobných dôchodkov) k 30.06.2019 a výsledok zverejnila tak, aby takto zverejnená suma mohla byť použitá už na výpočet zvýšenia dôchodkov valorizovaných pevnou sumou od 01.01.2020 a 01.07.2020.
     Uvedený podnet bol zároveň zaslaný na vedomie aj všetkým členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
     Okrem toho sme osobným listom o tejto skutočnosti informovali aj ministerku vnútra SR.

     Dozorná rada Sociálnej poisťovne  náš podnet prerokovala na svojom zasadnutí 10.12.2019 a dňa 31.12.2019 nám bola doručená listom predsedu Dozornej rady odpoveď, kde je ale konštatované, že Sociálna poisťovňa  postupovala  v súlade so zákonom.

     Vo svojom stanovisku k tomuto listu  prezident APVV, dňa 7. 1.  2020, upozornil  ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR na to, že z odpovede na podnet nie je možné zistiť či Dozorná rada, okrem zdôvodnenia a obhajoby doterajšieho postupu Sociálnej poisťovne, vykonala aj ďalšie úkony, ktoré  APVV v podnete žiadala a ktoré úzko súvisia s postupom Sociálnej poisťovne pri výpočte priemerných mesačných súm starobných dôchodkov. Zároveň prezident APVV opätovne požiadal ministra o „vybavenie“  podnetu v plnom rozsahu a zabezpečenie, aby Sociálna poisťovňa aj pri tejto činnosti postupovala iba na základe interného predpisu, ktorý bude  v súlade nielen s právnymi predpismi Slovenskej republiky ale aj Európskej únie a aby nerozširoval resp. nezužoval výpočet dávok.

     Aj na toto stanovisko minister na trojstranovom liste zo dňa 10. 2. 2020 informoval o ďalších skutočnostiach, ktoré s podnetom súvisia ale so záverom, že Sociálna poisťovňa „postupuje v celom procese výpočtu priemerných mesačných súm dôchodkov v súlade s platnou právnou úpravou“.

     Vzhľadom na uvedené bol v tejto veci, dňa 20. 4. 2020, zaslaný prezidentom APVV podnet Kancelárii verejného ochrancu práv na vykonanie prieskumu v Sociálnej poisťovni a na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR k postupu pri výpočtoch priemerných súm dôchodkových dávok na účely valorizácie dôchodkov v roku 2020.

                                                                                                                                 prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. mája 2020

aktualizované: Fotogaléria (MO LM), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.