S cieľom zabezpečiť predloženie návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok výsluhového zabezpečenia od 1.7.2019 prezídium APVV aktívne viac krát rokovalo najmä s riaditeľom OSZ SPaSČ MV SR. Okrem toho prezídium zaslalo k tejto veci osobné listy ministerke vnútra SR a generálnemu tajomníkovi MV SR. Týmto spôsobom presadzovalo predloženie návrhu možného nového spôsobu zvyšovania VD tak, aby bol čo najvýhodnejší pre poberateľov VD. V tejto súvislosti je potrebné uviesť aj to, že prezídium APVV v celom procese prípravy novely zákona konzultovalo a o svojich zámeroch a postupoch informovalo všetky stavovské profesijné občianske združenia, s ktorými spolupracuje na základe dohôd o vzájomnej spolupráci resp. ktoré sú pridruženými členmi APVV.

     Návrh novely zákona bol nakoniec schválený tak, že od 1.7.2019 sú výsluhové dôchodky zvyšované pevnou sumou, ktorá sa určí z priemerného starobného dôchodku a vynásobí počtom skutočných rokov doby trvania služobného pomeru, čo v roku 2019 bolo 60 centov.
     Pri rokovaniach sme boli okrem iného informovaní aj o tom, že priemerné starobné dôchodky stále rastú  a už v čase rokovaní bol priemerný dôchodok vyšší ako 450 € čo znamenalo, že od 1. 7. 2020 budú VD zvyšované nie o 60 centov ale o 70 centov za každý odslúžený rok. Toto potvrdzuje aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré uplatnilo dňa 22. 02. 2019 k novele zákona č. 328/2002 Z. z. zásadnú pripomienku,, kde je uvedené aj: „Na základe valorizácie starobných dôchodkov sa očakáva, že v roku 2019 dosiahne priemerný starobný dôchodok hodnotu vyššiu než 450 eur.“.
     Sociálna poisťovňa koncom júla 2019 zverejnila výšky priemerných dôchodkov k 30. 6. 2019 kde suma priemernej výšky vyplácaného  starobného dôchodku pre potreby valorizácie bola 449,9720304 EURO.  Podľa právnej úpravy už pri sume 450,0000001 EURO by bola pevná suma pre zvyšovanie výsluhového dôchodku nie 0,60 EURO ale 0,70 EURO, Rozdiel sumy, ktorý rozhoduje o tom či bude pevná suma valorizácie dôchodkov 60 centov alebo 70 centov je 2,8 centa vyvolal dôvodnú obavu, že tieto výpočty nezodpovedajú skutočnosti, nespĺňajú podmienku hodnovernosti a  môžu byť aj účelové s  cieľom „ušetriť“ finančné prostriedky aj na úkor poberateľov VD.
     Vzhľadom na uvedené prezídium, v spolupráci s advokátskou kanceláriou, pripravilo a dňa 31. 10. 2019 zaslalo podnet ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý je aj predsedom Dozornej rady Sociálnej poisťovne na vykonanie  kontroly dodržiavania základných práv a slobôd občanov SR v činnosti orgánov verejnej správy  t. j. na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v Sociálnej poisťovni.
     Dozorná rada podnet prezídia prerokovala na svojom zasadnutí 10.12.2019 a dňa 31.12.2019 bola prezídiu doručená listom predsedu DR odpoveď, kde je ale konštatované, že SP postupovala v súlade so zákonom.
     Vo svojom stanovisku k tomuto listu prezident APVV dňa 7. 1. 2020 upozornil ministra na to, že z odpovede na podnet nie je možné zistiť či Dozorná rada Sociálnej poisťovne, okrem zdôvodnenia a obhajoby doterajšieho postupu SP, vykonala aj ďalšie úkony, ktoré  boli v podnete žiadané a ktoré úzko súvisia s postupom Sociálnej poisťovne pri výpočte priemerných mesačných súm starobných dôchodkov. Zároveň prezident opätovne požiadal ministra o „vybavenie“ nášho podnetu v plnom rozsahu a zabezpečenie, aby Sociálna poisťovňa aj pri tejto činnosti postupovala iba na základe interného predpisu, ktorý bude  v súlade nielen s právnymi predpismi Slovenskej republiky ale aj Európskej únie a aby nerozširoval resp. nezužoval výpočet dávok.
     Minister v odpovedi dňa 10. 2. 2020 prezidenta APVV informoval o ďalších skutočnostiach, ktoré s podnetom súvisia, ale so záverom, že SP „ postupuje v celom procese výpočtu priemerných mesačných súm dôchodkov v súlade s platnou právnou úpravou“.
     Po konzultácii s advokátskou kanceláriou bol preto Verejnej ochrankyni práv zaslaný dňa 22. 4. 2020 podnet na vykonanie prieskumu v Sociálnej poisťovni k postupu pri výpočtoch priemerných súm dôchodkových dávok na účely valorizácie dôchodkov v roku 2020. VOP dňa 12. 5. 2020 prezídiu APVV oznámila, že tento podnet prijala a po vyhodnotení či patrí alebo nepatrí do pôsobnosti VOP bol pridelený právnikovi na komplexné posúdenie skutkového a právneho stavu.
     V tejto veci bolo po dohode s advokátkou, v jednom zvolenom prípade, proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o zvýšení starobného dôchodku od 1. 1. 2020 podané dňa 31. 1. 2020 odvolanie. Toto odvolanie bolo generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne v celom rozsahu zamietnuté a preto bola dňa 29. 5. 2020  podaná na príslušný krajský súd správna žaloba v sociálnej veci.

     Napriek využitiu aj týchto prostriedkov sa nám zatiaľ nepodarilo vzniknutý stav zvrátiť a výsluhové dôchodky budú od 1. 7. 2020 valorizované tak ako v roku 2019 t. j. sumou 0,60 centov za každý skončený rok služobného pomeru.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. októbra 2020

aktualizované: Fotogaléria (MO LM, MO PK), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť