Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV  Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. marca 2021 o 16:00 h v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove.
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Keďže je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, výber členských príspevkov sa bude realizovať prostredníctvom člena predsedníctva (pokladník) MO APVV  Štúrovo.

P O Z V Á N K A

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa.
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2021.
4. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
5. Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2020.
6. Správa o stave členskej základne.
7. Odovzdanie ocenení
8. Voľby nového predsedníctva a revízora. ( Návrhy na nového predsedu resp. nového predsedníctva je potrebné nahlásiť u p. Lenka na tel. čísle : +421948599247)
9. Diskusia.
10. Výber členských príspevkov.
11. Záver – návrh a prijatie uznesenia
12. Spoločenské posedenie s občerstvením

Poznámka:
    Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 20. 2. 2021 priloženou návratkou (tu ) na adresu Mgr. František Párkanský, 94365 Kamenica nad/Hronom č.41. Najneskôr na  schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok  14.- € za rok 2021, čo je  jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili pred konaním členskej schôdze.
V prípade neúčasti prosím splnomocnite na zastupovanie iného člena MO APVV Štúrovo, ktorý tam fyzicky bude.
Vzhľadom na vývoj a stav pandemickej situácie, je možná zmena termínu konania členskej schôdze o čom Vás bude predsedníctvo včas informovať.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 23. januára 2021

aktualizované: Parte (MO BJ, MO NR, MO KE, MO Želiezovce, MO MA, MO SA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť