Predseda MO APVV Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 17. marca 2023 o 16:00 hod. v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2023.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2022.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Odovzdanie ocenení
8, Diskusia.
9, Výber členských príspevkov.
10, Záver – návrh a prijatie uznesenia
11, Spoločenské posedenie s občerstvením

Poznámka :

Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 10.3.2023 na adresu Mgr. František Párkanský, 94365 Kamenica nad/Hronom č.41. Najneskôr na schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14.- € za rok 2023, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili pred konaním členskej schôdze.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 31. januára 2023

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO BJ, MO SN, MO KN) 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť