MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. marca 2020 o 15:00 h v ANIMA CAFFÉ Ružomberok.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti MO APVV za rok 2019, vyhodnotenie plnenia úloh a oboznámenie členov zo závermi XIV. kongresu APVV.
4, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania na rok 2020.
5, Správa o revízii v hospodárení MO APVV v roku 2019.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Návrh plánu činnosti MO APVV v roku 2020.
8, Odovzdanie ocenení.
9, Diskusia a rôzne.
10, Návrh a prijatie uznesenia.
11, Záver a malé občerstvenie.

     Na členskú schôdzu MO APVV Ružomberok - Okolie pozývam všetkých členov, nakoľko bude schvaľovaný nový program a činnosť MO na rok 2020. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2020, ktorí ho ešte nemajú zaplatený.
     Teším sa na Vašu a dúfam, že aj hojnú účasť.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. februára 2020

aktualizované: Parte (MO PK),  Fotogaléria (MO NZ, MO TV, MO LM, MO Moldava n/B, MO KN), Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.