Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy prebehne vakcinácia postupne na základe ustanovených priorít v tzv. vakcinačných centrách a určených ambulanciách.
     Zoznam  miest na vykonanie očkovania si môžete pozrieť Tu .
     Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., jej pracovisko Košice a služobný lekári MV SR nemajú zatiaľ v tomto smere žiadnu výnimku.
     Prihlasovanie na očkovanie sa vykonáva elektronicky registrovaním prostredníctvom centrálneho objednávkového systému (https://korona.gov.sk/) tzv. otvoreným formulárom a podmienkou zaočkovania je, že osoba je na očkovanie objednaná.
     Prioritne budú zaočkované osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, resp. sú v prvej línii a v teréne a postupne podľa jednotlivých fáz.
     Príslušná fáza bude začatá otvorením prihlasovania sa pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlásenie v centrálnom objednávkovom systéme.

Prvá fáza kritéria:

1, osoba je objednaná na očkovanie a je:
   a) zdravotníckym pracovníkom,
   b)
študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
   c)
zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
   d)
terénnym sociálnym pracovníkom,
   e)
zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
   f)
zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
   g)
osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
   h)
zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.
2,
osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní,
3,
na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 10/2021, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením podľa bodu E písm. b) citovanej vyhlášky,
4,
očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu:
   a)
prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu1) a vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb,
   b)
osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
   c)
osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
   d)
imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

Druhá fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcej fázy alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.

Tretia fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 75 rokov.

Štvrtá fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 65 rokov.

Piata fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo
   a)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bezohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
     -
onkologický v štádiu liečby ochorenia,
     -
s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
     -
s transplantáciou solídnych orgánov,
     -
s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
     -
s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiuGOLD C,D,
     -
v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
     -
so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnejporuchy,
     -
s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
     -
po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
     -
so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
     -
s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
     -
s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
     -
s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
     -
s extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35,
     -
so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosuinfekcie na ostatných),
     -
s cirhózou pečene,
     -
so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
     -
so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciua substitučnú liečbu,
     -
so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplexvyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálnaskleróza a iné,
     -
s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
     -
so závažnou formou reumatologických, gastroenterologickýcha iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
     -
so závažnými poruchami hemokoagulácie,
     -
so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza).

Šiesta fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo
   a)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bezohľadu na vek; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcouriziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
     -
s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
     -
s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
     -
s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
     -
ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktumyokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
     -
s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiuGOLD A,B,
     -
liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
     -
s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
     -
s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,
     -
s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
     -
HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
     -
s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
     -
s obezitou – BMI vyšší ako 30,
     -
so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosuinfekcie na ostatných),
     -
s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
     -
so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný anevyžadujúci substitučnú liečbu,
     -
o stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu asubstitučnú liečbu,
     -
so stredne závažnou formou reumatologických, chronickýchgastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickúliečbu,
     -
so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Siedma fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom s vekom najmenej 55 rokov.

Osma fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov.

Deviata fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom.

Desiata fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov.

Jedenásta fáza kritéria:

1, Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov.

Informácia bude pravidelne aktualizovaná podľa menených, resp. doplňovaných informácii MZ SR a MV SR.

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 1. marca 2021

aktualizované: Zoznam zosnulých, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť