Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy prebieha vakcinácia postupne na základe ustanovených priorít v tzv. vakcinačných centrách a určených ambulanciách.
   Zoznam  miest na vykonanie očkovania si môžete pozrieť Tu NZCI Tu .
   Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., jej pracovisko Košice a služobný lekári MV SR nemajú zatiaľ v tomto smere žiadnu výnimku a očkujú iba osoby z kritickej infraštruktúry.
   Prihlasovanie na očkovanie sa vykonáva elektronicky registrovaním prostredníctvom centrálneho objednávkového systému (https://korona.gov.sk/) tzv. otvoreným formulárom a podmienkou zaočkovania je, že osoba je na očkovanie objednaná. Od 18. 03. 2021 je prístupná aj ďalšia možnosť a to prostredníctvom Národného zdravotníckeho centra informácií (NZCI) (https://vakcinacia.nczisk.sk) tzv. čakáreň, kde už nerozhoduje čas registrácie a termíny na očkovanie sú prideľované  do podľa veku. 
Požiadať o očkovanie môžu  všetci, ktorí patria do tzv. špeciálnej skupiny osôb (infraštruktúra) a osoby s vekom najmenej 85 rokov, osoby s vekom od 70 do 84 rokov a osoby s vekom od 60 do 69 rokov. V prípade, že osoba nie je v jednej z otvorených skupín, registrácia bude sprístupnená neskôr.
  Prioritne budú zaočkované osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, resp. sú v prvej línii a v teréne a postupne podľa jednotlivých fáz.

  V centrálnom objednávkovom systéme (korona.gov.sk) bude príslušná fáza začatá otvorením prihlasovania sa pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlásenie v centrálnom objednávkovom systéme.

Prvá fáza kritéria:

1, osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho očkovacieho systému a je:
   a)
zdravotníckym pracovníkom,
   b)
študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
   c)
zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
   d)
terénnym sociálnym pracovníkom,
   e)
zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
   f)
zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
   g)
osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
   h)
zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
   i)
zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
   j)
zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
   k)
zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
   l)
príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
   m)
príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení,

2, osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom,

3, na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať osobe:
   a)
s ťažkým zdravotným postihnutím
   b)
so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:
     -
s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
     -
s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
     -
po transplantácii solídnych orgánov,
     -
po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
     -
s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
     -
v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
     -
so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
     -
s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV), 2i. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
     -
so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
     -
s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
     -
s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
     -
s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
     -
s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
     -
so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
     -
s cirhózou pečene,
     -
so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
     -
so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 2s. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
     -
s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
     -
so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
     -
so závažnými poruchami hemokoagulácie,
     -
so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo
   c)
so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:
     -
s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
     -
s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
     -
s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC, 3d. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
     -
s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
     -
liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
     -
s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
     -
s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
     -
s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
     -
HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
     -
s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
     -
s obezitou – BMI vyšší ako 30,
     -
so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
     -
s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
     -
so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
     -
so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú
     -
so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
     -
so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie,
   d)
s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je:
     -
osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
     -
osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu, alebo
     -
osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
     -
zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu, ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke alebo
     -
vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave.

4, očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu:
   a)
prijímateľov pobytovej alebo ambulantnej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu a zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v tomto zariadení, ak sa očkovanie vykonáva priamo v tomto zariadení sociálnych služieb,
   b)
osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
   c)
osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva, alebo
   d)
imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, alebo inom prostredí alebo e) osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom elektronického objednávacieho formulára zverejneného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorý môže byť prevádzkovaný aj v rámci iného orgánu podľa ním stanovenej priorizácie ako osoba nezastupiteľná v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.

Druhá fáza kritéria:
     Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcej fázy alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.

Tretia fáza kritéria:
     Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 70 rokov.

Štvrtá fáza kritéria:
     Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 60 rokov.

Piata fáza kritéria:
    
Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov.

Šiesta fáza kritéria:
     Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 50 rokov.

Siedma fáza kritéria:
     Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom  s vekom najmenej 45 rokov.

Osma fáza kritéria:
     Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou  s vekom najmenej 40 rokov.

Deviata fáza kritéria:
    
Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou  s vekom najmenej 35 rokov.

Desiata fáza kritéria:
    
Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou  s vekom najmenej 30 rokov.

Jedenásta fáza kritéria:
    
Osoba spĺňa kritéria predchádzajúcich fáz alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou  s vekom najmenej 18 rokov.

     Informácia bude pravidelne aktualizovaná podľa menených, resp. doplňovaných informácii MZ SR a MV SR.

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. mája 2021

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Parte (MO RK-Okolie, MO BAV), Noviny Polícia, Fotogaléria (MO MI), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť