Informácia o konaní členskej schôdze

     Dňa 23.1.2020 sa o 15:00 h konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 318 členov a 9 hostí (riaditeľ KR PZ v Košiciach, zástupca riaditeľa KR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ Košice - Okolie, vedúci Územnej úradovne IPA Košice, zástupca SOŠ PZ v Košiciach, predsedníčka krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach, posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove a zástupca riaditeľa Centra podpory MV SR - pracovisko Košice).
     Na stretnutí boli odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV.
     Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze sú dostupné na informačnej tabuli MO APVV Košice v priestoroch čakárne na hlavnom vchode KR PZ v Košiciach.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Prijatie ocenených VD riaditeľom KR PZ v Košiciach

     Prezident APVV, na základe návrhov z MO APVV Košice a Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov, pri príležitosti osláv Dňa polície, predložil riaditeľovi KR PZ v Košiciach návrh na udelenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj Policajného zboru) tým členom, ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku. Prezident Policajného zboru akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora a udelil toto ocenenie 7. členom MO APVV Košice a 3. členom Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.
     Riaditeľ KR PZ v Košiciach dňa 25.11.2019 v zasadačke KR PZ v Košiciach, za prítomnosti členov predsedníctva MO APVV Košice, predsedu Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a prezidenta APVV, po prečítaní rozkazu prezidenta Policajného zboru, osobne odovzdal tieto ocenenia všetkým oceneným. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a všetci ocenení výsluhoví dôchodcovia vyjadrili poďakovanie riaditeľovi KR PZ v Košiciach a prezidentovi Policajného zboru za to, že aj takýmto spôsobom vyjadrujú podporu tým, ktorí väčšinu svojho aktívneho života ako policajti chránili životy, zdravie a majetok občanov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


 Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky
 

     Dňa 5. 9. 2019 sa uskutočnil, na strelnici v Nižnej Hutke už IX. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VII. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie. Strieľalo sa z krátkych guľových zbraní rôzneho kalibru na terč umiestnený vo vzdialenosti 25 metrov a samostatne z malorážky na terče umiestnené vo vzdialenosti 25 metrov. Hlavným rozhodcom bol Ing. Ľudovít Lippai, ktorému patrí poďakovanie aj za vytvorenie podmienok a prenájom strelnice.

VÝSLEDKY

Veľkokalibrová pištoľ

1. Pavol Ďordik       95 bodov
2. Vladimír Volčko   92 bodov
3. Miroslav Dzurik   91 bodov

2011 – víťaz Ďordik
2012 – víťaz Mgr. Dzurik
2013 – víťaz Ďordik
2014 – víťaz Ing. Lippai
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz JUDr. Volčko
2017 - víťaz Mgr. Dzurik
2018 – víťaz JUDr. Volčko

Malokalibrová puška

1. Miroslav Dzurik    66 bodov
2. Vladimír Volčko    62 bodov
3. Pavol Ďordik        58 bodov

2013 – víťaz Kotos
2014 -  víťaz Mgr. Dzurik
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz Ďordik
2017 – víťaz Ďordik
2018 – víťaz Ďordik

     V obidvoch kategóriách získali víťazi  putovný pohár a prvý traja aj diplom a vecné ceny za umiestnenie.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Stretnutie jubilantov pri príležitosti Osláv Dňa polície

     Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 20. júna 2019, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie vybraných členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ v Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach a ďalšími. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili resp. oslávia okrúhle životné jubileá t.j. 50,55,60,65,70,71,72,73 až 93, ktoré v tomto roku oslávi najstarší člen  Andrej Ferko. Akcie sa zúčastnilo 91 členov a 9 hostí.
     V príhovore vystúpili predseda MO APVV Košice a za KR PZ v Košiciach riaditeľ odboru poriadkovej polície plk. Mgr. Kopčo, ktorý okrem iného pozval prítomných na akciu Polícia deťom dňa 26. 6. 2019 v Košiciach, kde by sa mala zúčastniť aj ministerka vnútra SR.
     Na tejto akcii, boli pri príležitosti oslavy 50., 60. a 70. výročia narodenia, odovzdané ocenenia APVV (Čestný odznak APVV a Pamätný list), ktoré udelil prezident APVV. Okrem toho prezident PZ udelil na návrh prezidenta APVV a riaditeľa KR PZ v Košiciach 6. členom miestnej organizácie ocenenie Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ, ktoré im bude odovzdané v mesiaci september pri príležitosti osláv Dňa polície na KR PZ v Košiciach.
     Aj v tomto roku bola úroveň stretnutia veľmi dobrá, posedenie prebehlo v neformálnom ale vo veľmi priateľskom ovzduší, Naši členovia ocenili možnosť vymeniť si informácie so súčasným vedením KR PZ v Košiciach a ostatných útvarov PZ pri takejto významnej udalosti. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice