Informácia o konaní členskej schôdze

     Dňa 25.1.2024 sa o 15:00 h konala, v Hotelovej akadémii Košice, členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením.
     Na akcii sa zúčastnilo 214 členov a 6 hostí (zástupca riaditeľa OR PZ Košice-okolie, predsedníčka Krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach, posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove, vedúci územnej úradovne IPA Košice, zástupca SOŠ PZ v Košiciach a zástupca KEÚ pracovisko Košice). Ospravedlnili sa riaditeľ KR PZ v Košiciach, riaditelia OR PZ v Košiciach, OR PZ Košice- okolie z dôvodu konania celoslovenského aktívu Prezidenta PZ a riaditeľ Centra podpory MV SR Košice.
     Na stretnutí boli slávnostne odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV a Plakety za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré na návrh predsedu miestnej organizácie udelil Prezident Policajného zboru, resp. minister vnútra  (tieto odovzdal predseda spolu so zástupcom riaditeľa OR PZ Košice-okolie).
     Uznesenie z členskej schôdze je zverejnené na informačnej tabuli MO APVV Košice v priestoroch čakárne na hlavnom vchode KR PZ v Košiciach.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Stretnutie jubilantov pri príležitosti Osláv Dňa polície

    Po dvojročnej prestávke (COVID-19) sa v tomto roku konalo, dňa 15.6.2023 pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, stretnutie vybraných členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým  manažmentom útvarov Policajného zboru so sídlom v Košiciach. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili resp. oslávia okrúhle životné jubileá t.j. 50, 60,70,71,72,73 až 91, ktoré v tomto roku oslávil najstarší člen (PaedDr. Mikuláš Michalko). Akcie sa zúčastnilo 90 členov a 6 hostí.
     V príhovore vystúpili predseda MO APVV a spolu so zástupcom riaditeľa OR PZ Košice – okolie boli pri príležitosti oslavy 70. 80. a 90. výročia narodenia, odovzdané Pamätné listy, ktoré pri tejto príležitosti udelil prezident APVV. Okrem toho boli odovzdané ocenenia, ktoré na návrh prezidenta APVV udelil ešte v roku 2021 a 2022 prezident PZ a minister vnútra SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ).
     Aj v tomto roku bola úroveň stretnutia veľmi dobrá, posedenie prebehlo v neformálnom ale vo veľmi priateľskom ovzduší
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Informácia o konaní členskej schôdze

    Dňa 26.1.2023 sa o 15:00 h konala, v Hotelovej akadémii Košice, členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 208 členov a 7 hostí (riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ Košice - okolie, predsedníčka krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach, posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove, vedúci územnej úradovne IPA Slovakia Košice, zástupca riaditeľa odboru KEÚ PZ pracovisko Košice a zástupca SOŠ PZ v Košiciach). Ospravedlnili sa riaditeľ KR PZ v Košiciach a Centra podpory MV SR Košice.
     Na stretnutí boli slávnostne odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV a Plakety za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré na návrh predsedu miestnej organizácie udelil Prezident Policajného zboru, resp. minister vnútra  (tieto odovzdal predseda spolu riaditeľmi OR PZ v Košiciach a Košice-okolie).
     Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze sú dostupné na informačnej tabuli MO APVV Košice v priestoroch čakárne na hlavnom vchode KR PZ v Košiciach.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


X. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole  a malokalibrovej pušky
o pohár predsedu MO APVV Košice

     Dňa 12. 9. 2022 sa uskutočnil v Streleckom klube Podhradová na Kavečianskej ulici v Košiciach  X. jubilejný ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VIII. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie. Strieľalo sa z krátkych guľových zbraní rôzneho kalibru na terč umiestnený vo vzdialenosti 25 metrov a samostatne z malorážky na terč umiestnený vo vzdialenosti 50 metrov. Hlavným rozhodcom bol Ing. Hruška.
    
V obidvoch kategóriách získali víťazi putovný pohár, prvý traja vecné ceny a všetci súťažiaci aj diplom za účasť. Fotografie si môžete pozrieť tu.

VÝSLEDKY:
     
Veľkokalibrová pištoľ   Malokalibrová puška
     

1. Pavol Ďordik - 98 bodov
2.
Dalibor Prokop - 95 bodov
3.
Miroslav Dzurik - 94 bodov

 

1. Pavol Ďordík - 97 bodov
2.
Dalibor Prokop - 91 bodov
3.
Vladimír Volčko - 89 bodov

2011 – víťaz Ďordik
2012 – víťaz Mgr. Dzurik
2013 – víťaz Ďordik
2014 – víťaz Ing. Lippai
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz JUDr. Volčko
2017 – víťaz Mgr. Dzurik
2018 – víťaz JUDr. Volčko
2019 – víťaz Pavol Ďordík
  2013 – víťaz Kotos
2014 – víťaz Mgr. Dzurik
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz Ďordik
2017 – víťaz Ďordik
2018 – víťaz Ďordik
2019 – víťaz Mgr. Dzurik
     

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Informácia o konaní členskej schôdze

    Dňa 17. 6. 2022 sa o 15:00 h konala, v Hotelovej akadémii Košice, členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo, aj napriek doznievaniu pandémie, 171 členov a 6 hostí (riaditeľ KR PZ v Košiciach, zástupca riaditeľa KR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ Košice - okolie, predsedníčka krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach a posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove). Ospravedlnili sa riaditeľ Centra podpory MV SR Košice, predseda územnej úradovne IPA a z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ riaditeľ Odboru prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie  Košice.
     Na členskej schôdzi bolo po skončení 4 ročného volebného obdobia zvolené nové predsedníctvo a revízor:
predseda: JUDr. Hristo Gluškov
podpredseda: Mgr. Tibor Buček
člen predsedníctva: Miroslav Petruš
1 náhradník: Ján Szakszon
revízor: Ing. Ján Rigan
     Na stretnutí boli odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV a Plakety za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré na návrh predsedu miestnej organizácie udelil Prezident Policajného zboru (tieto odovzdal riaditeľ KR PZ v Košiciach).
     Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze sú dostupné na informačnej tabuli MO APVV Košice v priestoroch čakárne na hlavnom vchode KR PZ v Košiciach.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Informácia o konaní členskej schôdze

     Dňa 23.1.2020 sa o 15:00 h konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 318 členov a 9 hostí (riaditeľ KR PZ v Košiciach, zástupca riaditeľa KR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR PZ Košice - Okolie, vedúci Územnej úradovne IPA Košice, zástupca SOŠ PZ v Košiciach, predsedníčka krajskej rady OZP v SR na KR PZ v Košiciach, posudková lekárka pre KR PZ v Košiciach a Prešove a zástupca riaditeľa Centra podpory MV SR - pracovisko Košice).
     Na stretnutí boli odovzdané jubilantom pamätné listy prezidenta APVV.
     Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze sú dostupné na informačnej tabuli MO APVV Košice v priestoroch čakárne na hlavnom vchode KR PZ v Košiciach.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Prijatie ocenených VD riaditeľom KR PZ v Košiciach

     Prezident APVV, na základe návrhov z MO APVV Košice a Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov, pri príležitosti osláv Dňa polície, predložil riaditeľovi KR PZ v Košiciach návrh na udelenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj Policajného zboru) tým členom, ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku. Prezident Policajného zboru akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora a udelil toto ocenenie 7. členom MO APVV Košice a 3. členom Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.
     Riaditeľ KR PZ v Košiciach dňa 25.11.2019 v zasadačke KR PZ v Košiciach, za prítomnosti členov predsedníctva MO APVV Košice, predsedu Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a prezidenta APVV, po prečítaní rozkazu prezidenta Policajného zboru, osobne odovzdal tieto ocenenia všetkým oceneným. Bolo to veľmi príjemné stretnutie a všetci ocenení výsluhoví dôchodcovia vyjadrili poďakovanie riaditeľovi KR PZ v Košiciach a prezidentovi Policajného zboru za to, že aj takýmto spôsobom vyjadrujú podporu tým, ktorí väčšinu svojho aktívneho života ako policajti chránili životy, zdravie a majetok občanov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


 Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky
 

     Dňa 5. 9. 2019 sa uskutočnil, na strelnici v Nižnej Hutke už IX. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VII. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie. Strieľalo sa z krátkych guľových zbraní rôzneho kalibru na terč umiestnený vo vzdialenosti 25 metrov a samostatne z malorážky na terče umiestnené vo vzdialenosti 25 metrov. Hlavným rozhodcom bol Ing. Ľudovít Lippai, ktorému patrí poďakovanie aj za vytvorenie podmienok a prenájom strelnice.

VÝSLEDKY

Veľkokalibrová pištoľ

1. Pavol Ďordik       95 bodov
2. Vladimír Volčko   92 bodov
3. Miroslav Dzurik   91 bodov

2011 – víťaz Ďordik
2012 – víťaz Mgr. Dzurik
2013 – víťaz Ďordik
2014 – víťaz Ing. Lippai
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz JUDr. Volčko
2017 - víťaz Mgr. Dzurik
2018 – víťaz JUDr. Volčko

Malokalibrová puška

1. Miroslav Dzurik    66 bodov
2. Vladimír Volčko    62 bodov
3. Pavol Ďordik        58 bodov

2013 – víťaz Kotos
2014 -  víťaz Mgr. Dzurik
2015 – víťaz Ďordik
2016 – víťaz Ďordik
2017 – víťaz Ďordik
2018 – víťaz Ďordik

     V obidvoch kategóriách získali víťazi  putovný pohár a prvý traja aj diplom a vecné ceny za umiestnenie.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice


Stretnutie jubilantov pri príležitosti Osláv Dňa polície

     Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 20. júna 2019, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie vybraných členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ v Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach a ďalšími. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili resp. oslávia okrúhle životné jubileá t.j. 50,55,60,65,70,71,72,73 až 93, ktoré v tomto roku oslávi najstarší člen  Andrej Ferko. Akcie sa zúčastnilo 91 členov a 9 hostí.
     V príhovore vystúpili predseda MO APVV Košice a za KR PZ v Košiciach riaditeľ odboru poriadkovej polície plk. Mgr. Kopčo, ktorý okrem iného pozval prítomných na akciu Polícia deťom dňa 26. 6. 2019 v Košiciach, kde by sa mala zúčastniť aj ministerka vnútra SR.
     Na tejto akcii, boli pri príležitosti oslavy 50., 60. a 70. výročia narodenia, odovzdané ocenenia APVV (Čestný odznak APVV a Pamätný list), ktoré udelil prezident APVV. Okrem toho prezident PZ udelil na návrh prezidenta APVV a riaditeľa KR PZ v Košiciach 6. členom miestnej organizácie ocenenie Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ, ktoré im bude odovzdané v mesiaci september pri príležitosti osláv Dňa polície na KR PZ v Košiciach.
     Aj v tomto roku bola úroveň stretnutia veľmi dobrá, posedenie prebehlo v neformálnom ale vo veľmi priateľskom ovzduší, Naši členovia ocenili možnosť vymeniť si informácie so súčasným vedením KR PZ v Košiciach a ostatných útvarov PZ pri takejto významnej udalosti. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice