Na základe rozhodnutia predsedníctva, predseda MO APVV Prešov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 4. marca 2021 o 16:00 h v reštaurácii ŠPORT Prešov, Solivar.
     V prípade pretrvávajúcej situácie pre COVID-19 je možné predpokladať, že nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať, budete včas upovedomení na tejto stránke.

Vendelín Lipovský
predseda MO APVV Prešov


    Nakoľko situácia pre COVID-19 je dlhodobá a nepriaznivá, predsedníctvo MO APVV Prešov rozhodlo, že spoločné posedenie pri vianočnej kapustnici v roku 2020 sa neuskutoční.
     Prajem Vám šťastné prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa zdravíčka Vám aj Vaším rodinám.

Vendelín Lipovský
predseda MO APVV Prešov


PLÁN ČINNOSTI
Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia Prešov na rok 2018

1.   V prípade záujmu najmenej 30 členov MO APVV zorganizovať a zabezpečiť akciu „posedenie na záver roka 2018“ podľa zostatku finančných  prostriedkov.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: do 31. 12. 2018

2.   Organizačne zabezpečiť a pripraviť s Prezídiom APVV IV. ročník  krajskej súťaže miestnych organizácii Prešovského kraja vo varení guláša v okr. Prešov dňa 6.7.2018 a na tejto súťaži zabezpečiť účasť trojčlenného družstva našej miestnej organizácie.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: ako v texte

3.   Organizačne zabezpečiť a zrealizovať stretnutie členov spojené s posedením a konaním členskej schôdze začiatkom roka 2019 a pri tej príležitosti spracovať návrh na ocenenie vybraných členov MO APVV a zabezpečiť ich udelenie.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: do 31. 3. 2019

4.   Vykonať komplexný výber členských príspevkov za rok 2018 od všetkých členov MO APVV a v prípade neuhradenia príspevku niektorého z členov do 30. 4. 2018 riešiť ukončenie jeho členstva v súlade so stanovami a uznesením IV. kongresu APVV.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: ako v texte

5.   Zaslať príslušné odvody z členských príspevkov na prezídium APVV v termíne do 30. 4. 2018.
    
Zodpovední: predseda, pokladník                                                    Termín: ako v texte

6.   Venovať zvýšenú pozornosť realizácii prihlášok za členov MO APVV Prešov a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s vedením agendy členstva.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: priebežne

7.   Každú zmenu v evidencii členov (ukončenie členstva, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska), nahlásiť do 5 dní od zistenia, resp. nahlásenia zmeny elektronickou poštou na prezídium.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: ako v texte

8.   Včas a v určenom termíne zasielať požadované správy, informácie na prezídium APVV.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: priebežne

9.   Zabezpečiť  účasť predsedu alebo podpredsedu na XIII. kongrese APVV.
    
Zodpovedný: predseda                                                              Termín : v texte


Uznesenie
z členskej scHôdze APVV, MiEstnej organizácie PrešoV,
konanej dňa 8. 3. 2018

Členská schôdza:

1. Schvaľuje:
     a)  
Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2017  a vyhodnotenie plnenia  úloh z uznesenia  poslednej členskej schôdze.
     b)   Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2018.
     c)   Účtovnú závierku za rok 2017.
     d)   Plán činnosti na rok 2018.

2. Ukladá:
    
a)   Plniť úlohy z plánu činnosti na rok 2018
    
Zodpovedný: predseda                                                  Termín:  ako  v texte
    
b)   Vytvárať podmienky pre kontrolnú činnosť revízora MO APVV.
     Zodpovedný: predseda                                                       Termín: ako v texte

3. Berie na vedomie:
    
a)   Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Prešov a kontrole činnosti MO APVV Prešov za obdobie  od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
    
b)    Správu o stave členskej základne.

     predseda návrhovej komisie                                                            predsedajúci
         
JUDr. Milan Gega                                                                   Vendelín Lipovský
                                                                                               predseda MO APVV Prešov