Oznamujem členom MO APVV Prešov, že pre pretrvávajúci Covid-19 sa členská schôdza ruší. Členský príspevok je možné uhradiť poštovou poukážkou alebo na účet: Lipovský V., IBAN: SK16 0900 0000 0005 0258 0674. Do správy je potrebné uviesť meno a priezvisko. Tiež sa môžete telefonicky kontaktovať na p. Struňáka, mobil: 0904 641314 a na p. Skonca, mobil: 0940 351069. Členský príspevok je potrebné uhradiť do 30.4.2021. Členská známka Vám bude doručená po zaplatení.

Vendelín Lipovský
predseda MO APVV Prešov


    Na základe rozhodnutia predsedníctva, predseda MO APVV Prešov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 4. marca 2021 o 16:00 h v reštaurácii ŠPORT Prešov, Solivar.
     V prípade pretrvávajúcej situácie pre COVID-19 je možné predpokladať, že nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať, budete včas upovedomení na tejto stránke.

Vendelín Lipovský
predseda MO APVV Prešov


    Nakoľko situácia pre COVID-19 je dlhodobá a nepriaznivá, predsedníctvo MO APVV Prešov rozhodlo, že spoločné posedenie pri vianočnej kapustnici v roku 2020 sa neuskutoční.
     Prajem Vám šťastné prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa zdravíčka Vám aj Vaším rodinám.

Vendelín Lipovský
predseda MO APVV Prešov


PLÁN ČINNOSTI
Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia Prešov na rok 2018

1.   V prípade záujmu najmenej 30 členov MO APVV zorganizovať a zabezpečiť akciu „posedenie na záver roka 2018“ podľa zostatku finančných  prostriedkov.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: do 31. 12. 2018

2.   Organizačne zabezpečiť a pripraviť s Prezídiom APVV IV. ročník  krajskej súťaže miestnych organizácii Prešovského kraja vo varení guláša v okr. Prešov dňa 6.7.2018 a na tejto súťaži zabezpečiť účasť trojčlenného družstva našej miestnej organizácie.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: ako v texte

3.   Organizačne zabezpečiť a zrealizovať stretnutie členov spojené s posedením a konaním členskej schôdze začiatkom roka 2019 a pri tej príležitosti spracovať návrh na ocenenie vybraných členov MO APVV a zabezpečiť ich udelenie.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: do 31. 3. 2019

4.   Vykonať komplexný výber členských príspevkov za rok 2018 od všetkých členov MO APVV a v prípade neuhradenia príspevku niektorého z členov do 30. 4. 2018 riešiť ukončenie jeho členstva v súlade so stanovami a uznesením IV. kongresu APVV.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: ako v texte

5.   Zaslať príslušné odvody z členských príspevkov na prezídium APVV v termíne do 30. 4. 2018.
    
Zodpovední: predseda, pokladník                                                    Termín: ako v texte

6.   Venovať zvýšenú pozornosť realizácii prihlášok za členov MO APVV Prešov a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s vedením agendy členstva.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: priebežne

7.   Každú zmenu v evidencii členov (ukončenie členstva, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska), nahlásiť do 5 dní od zistenia, resp. nahlásenia zmeny elektronickou poštou na prezídium.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: ako v texte

8.   Včas a v určenom termíne zasielať požadované správy, informácie na prezídium APVV.
    
Zodpovedný: predseda                                                                Termín: priebežne

9.   Zabezpečiť  účasť predsedu alebo podpredsedu na XIII. kongrese APVV.
    
Zodpovedný: predseda                                                              Termín : v texte


Uznesenie
z členskej scHôdze APVV, MiEstnej organizácie PrešoV,
konanej dňa 8. 3. 2018

Členská schôdza:

1. Schvaľuje:
     a)  
Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2017  a vyhodnotenie plnenia  úloh z uznesenia  poslednej členskej schôdze.
     b)   Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2018.
     c)   Účtovnú závierku za rok 2017.
     d)   Plán činnosti na rok 2018.

2. Ukladá:
    
a)   Plniť úlohy z plánu činnosti na rok 2018
    
Zodpovedný: predseda                                                  Termín:  ako  v texte
    
b)   Vytvárať podmienky pre kontrolnú činnosť revízora MO APVV.
     Zodpovedný: predseda                                                       Termín: ako v texte

3. Berie na vedomie:
    
a)   Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Prešov a kontrole činnosti MO APVV Prešov za obdobie  od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
    
b)    Správu o stave členskej základne.

     predseda návrhovej komisie                                                            predsedajúci
         
JUDr. Milan Gega                                                                   Vendelín Lipovský
                                                                                               predseda MO APVV Prešov