Dňa 26.5.2020 sa stretlo pár členov MO APVV Liptovský Mikuláš, aby upravili okolie pamätníka por. In memorian Stanislava Szabu, ktorý zahynul zákernou rukou vraha pri plnení si služobných povinností príslušníka ZNB. Touto cestou ďakujem všetkým zúčastneným členom. Fotografie si môžete pozrieť tu.

PhDr. Igor Málik
predseda MO APVV Liptovský Mikuláš


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Liptovský Mikuláš zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. marca 2020 o 15:30 h v reštaurácii Čierny orol - Jednota v Liptovskom Mikuláši.

Program:

1, 15:00 - 15:30 h prezentácia
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Informácia z kongresu APVV.
5, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Liptovský Mikuláš za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2020.
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Diskusia.
9, Prijatie uznesenia, záver (spoločenské posedenie).
     Zároveň upozorňujem všetkých členov, ktorí neuhradili členský príspevok na rok 2020, že je možné tento uhradiť pred rokovaním členskej schôdze, najneskôr však do 31.3.2020.

PhDr. Igor Málik
predseda MO APVV Liptovský Mikuláš


    Dňa 12.2.2020 sa v Rímskokatolíckom kostole v Liptovských Kľačanoch konala sv. omša za príslušníkov PZ a ich rodinných príslušníkov. Na uvedenom akte sa zúčastnili aktívni policajti ako i členovia našej MO APVV. Na omši sa zúčastnil farár MV mjr. PaedDr. Peter Hámor, preventistka OR PZ Liptovský Mikuláš kpt. JUDr. Poljaková, ktorá pri tejto príležitosti vykonala aj preventívnu prednášku so zameraním na predchádzanie trestnej činnosti, hlavne podvodov voči starším osobám, zároveň upozornila ja na správanie sa chodcov ako účastníkov cestnej premávky, používanie reflexných prvkov a pod.. Miestny pán farár Ladislav Čurilla na záver pozval všetkých zúčastnených k občerstveniu na miestnu faru. Ďakujem touto cestou všetkým účastníkom tejto akcie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

PhDr. Igor Málik
predseda MO APVV Liptovský Mikuláš


    Dňa 12.12.2019 sa už tradične pri predvianočnej kapustnici stretli členovia MO APVV Liptovský Mikuláš v príjemnom prostredí Šport hotelu Tatran Liptovský Mikuláš v Okoličnom. Na tejto akcii sa zúčastnilo 63 členov MO z celkového počtu 92 členov.
     Akcia prebehla v duchu výbornej predvianočnej nálady, kde sme pri dobrom jedle a malom občerstvení zaspomínali na pekne prežité spoločné chvíle. Na každého zúčastneného člena tejto akcie čakala pod vianočným stromčekom malá pozornosť. Pred samotným zahájením si jednotliví členovia zakúpili členské známky na rok 2020. Na záver sme si popriali šťastné a veselé Vianočné sviatky, veľa zdravia a rodinnej pohody do Nového roku 2020. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Na základe návrh člena p. Antošku predniesol predseda MO pred členskú základňu návrh na finančnú podporu osobám postihnutým pri výbuchu plynu v Prešove na ulici Mukačevskej. Finančná pomoc vo výške 100 € bola jednohlasne schválená, táto bude zaslaná priamo na účet zriadený poškodenými osobami uvedeného bytového domu.

PhDr. Igor Málik
predseda MO APVV Liptovský Mikuláš