Oznamujem všetkým členom MO APVV Poprad, že plánovaná akcia "posedenie pri guľáši", ktorá sa mala uskutočniť 15. mája 2020 pri obore na Kvetnici sa nebude konať z dôvodu zabráneniu šírenia koronavírusu. Taktiež rušíme akciu "zájazd do Varšavy", ktorý sa plánoval v mesiaci september 2020, z toho istého dôvodu.
     Ďakujem za pochopenie.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad


      Predseda MO APVV Poprad zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 20. februára 2020 o 14:00 h (štvrtok) v zasadačke hotela TATRA v Poprade na ul. Karpatskej.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba orgánov členskej schôdze - predsedajúceho, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Správa o výsledkoch hospodárenia s finančnými prostriedkami MO APVV v roku 2019.
5, Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v r. 2019.
6, Správa o stave členskej základne k 31.12.2019.
7, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
8, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
9, Návrh na odmenu pre členov MO APVV.
10, Diskusia.
11, Záver - návrh a prijatie uznesenia.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad

Poznámka:
     Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 15.1.2020. Najneskôr na schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14,00 € za rok 2020, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. Z časových a priestorových dôvodov na schôdzi, odporúčame všetkým členom uhradiť členský príspevok pred jej konaním, t.j. vo štvrtok v dňoch 6.2. a 13.2.2020 v čase od 9:00 do 10:00 h - hlavný vchod OR PZ v Poprade. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť, žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili najneskôr do 20.2.2020. Členom MO APVV, ktorí do 31.3.2020 neuhradia členský príspevok, členstvo v APVV skončí podľa článku 8, ods. 7, písm. d) Stanov APVV, ak o tom nerozhodne predsedníctvo MO inak.


      Na členskej schôdzi MO APVV Poprad bola schválená akcia - Zájazd do Prahy, počet prihlásených osôb je úplný, ďalší sa už nemôžu prihlasovať, jedine vtedy, ak by niekto vypadol. Z uvedeného dôvodu sa treba začiatkom apríla ešte opýtať p.Pivovarníkovej, či sa nejaké miesto neuvoľnilo.
     K ďalšej odsúhlasenej akcii - Guláš, tento sa bude konať v priestoroch Obory na Kvetnici dňa 17. mája 2019. Z uvedené dôvodu sa treba prihlásiť telefonicky u p.Pivovarníkovej na mobil 0907 103615, alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Ponuka z IPA Zakopane - Zájazd do Varšavy. V tejto súvislosti sú propozície v poľštine, môžete si ich pozrieť tu.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad