Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach,
040 01 Košice, Južná trieda 50,
zastúpená riaditeľom plk. JUDr. Jozef Čechna
jednej strane
 

a  

Miestna organizácia Asociácia policajtov vo výslužbe v Košiciach,

040 01 Košice, Kuzmányho č. 8,

zastúpená  predsedom JUDr. Hristo Gluškov
na druhej strane

u z a t v á r a j ú  

Dohodu o vzájomnej spolupráci

D O H O D A

 medzi:
 Strednou odbornou školou Policajného zboru v Košiciach, Južná trieda č. 50, 040 01 Košicezastúpená riaditeľom školy plk. JUDr. Jozefom Čechom

a

 Miestnou organizáciou Asociácie policajtov vo výslužbe v Košiciach, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košicezastúpená predsedom JUDr. Hristom Gluškovom(ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. 1
Predmet dohody

     Táto Dohoda o spolupráci (ďalej len „dohoda“) upravuje vzájomnú spoluprácu medzi Strednou odbornou školou Policajného zboru v Košiciach (ďalej len „SOŠ PZ“) a Miestnou organizáciou Asociácia policajtov vo výslužby v Košiciach (ďalej len „MO APVV“) v oblastiach svojich činností najmä podpory osobných kontaktov a priateľských vzťahov medzi príslušníkmi Policajného zboru v aktívnej službe a po jej skončení.

Čl. 2
Obsah a formy spolupráce

     MO APVV sa zaväzuje:
2.1. Propagovať prácu, úspechy, ako aj šíriť dobré meno SOŠ PZ pri stretnutiach s domácimi a zahraničnými partnermi.
2.2.  Prizývať vedenie SOŠ PZ na zasadnutia a stretnutia členov MO APVV.
2.3. V rámci spolupráce podporovať SOŠ PZ pri riešení otázok, kde to bude SOŠ PZ považovať za vhodné.

Čl. 3
Práva a povinností SOŠ PZ

     SOŠ PZ sa zaväzuje:
3.1. Propagovať prácu, úspechy, ako aj šíriť dobré meno APVV pri stretnutiach s domácimi a zahraničnými partnermi a podporovať členstvo bývalých príslušníkov PZ v APVV.
3.2. Umožňovať MO APVV, za dohodnutých podmienok a svojich možností, využívanie zariadení a prostriedkov, ktoré sú v správe SOŠ PZ.
3.3. V rámci spolupráce pomáhať právnym poradenstvom pri výklade právnych noriem upravujúcich oblasť, ktorá sa dotýka policajtov po odchode do výsluhového dôchodku.
3.4. Využiť svoje postavenie pri sprostredkovaní kontaktov za účelom možnosti nadviazania spolupráce APVV s inými podobnými združeniami v rámci EU.
3.5. Na žiadosť MO APVV poskytnúť krátkodobý nájom priestorov za nájomné vo výške kalkulovaných nákladov poskytovaných služieb.

Čl. 4
Doba spolupráce

4.1.  Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2. Dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou formou.
Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie

5.1. SOŠ PZ a MO APVV môžu navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto dohody. O návrhu je druhá strana povinná rokovať do 15 dní od doručenia návrhu. Zmeny a dodatky tejto dohody sa prijímajú iba v písomnej forme.
5.2. Zmluvné strany budú vyhodnocovať a predkladať možnosti ďalšej spolupráce a to najmenej 1 x ročne, na spoločnom rokovaní svojich zástupcov s možnosťou ďalšieho doplnenia, alebo spresnenia tejto dohody.
5.3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5.4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, pričom každá strana po podpise obdrží dva výtlačky.

   V Košiciach dňa 26. 1. 2010

       ––––––––––––––––––––                                                       ––––––––––––––––––––
       
   JUDr. Hristo Gluškov                                                              plk. JUDr. Jozef Čech
       
   predseda MO APVV                                                                   riaditeľ SOŠ PZ