Predsedníctvo MO APVV Trebišov týmto pozýva členov MO APVV Trebišov na súťaž trojčlenných družstiev a súťaž jednotlivcov v bowlingu. Termín: 19. septembra 2020 (sobota) so začiatkom o 10:00 h v obci Brezina. Predsedníctvo na súťaž pozýva aj družstvá:
- MO APVV Kráľovský Chlmec
- MO APVV Michalovce
- Klub príslušníkov PZ VV Trebišov
- OR PZ Trebišov
     Po ukončení súťaže sa uskutoční posedenie účastníkov s občerstvením. Svoju účasť potvrďte členom predsedníctva alebo predsedovi MO APVV Trebišov.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predseda MO APVV Trebišov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať 22. februára 2020 o 14:00 h v priestoroch cukrárne Ján Nagy vo Svätej Márii.

Program:

1, Úvod.
2, Voľba členov návrhovej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti MO APVV a stave členskej základne.
4, Správa o výsledku hospodárenia v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
6, Diskusia, vystúpenie hostí.
7, Návrh plánu činnosti MO APVV na rok 2020.
8, Prijatie uznesenia.
9, Záver.
* posedenie, kontrola členských preukazov, platenie členských známok.

     V prípade, že sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze je možné splnomocniť niektorého z členov APVV zastupovaním (pozvánka a splnomocnenie ). Účasť potvrďte do 17.2.2020 za účelom objednania občerstvenia predsedovi MO APVV Trebišov.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


     Predsedníctvo MO APVV Trebišov oznamuje svojim členom, že posedenie pri koncoročnej kapustnici sa uskutoční v sobotu dňa 7. decembra 2019 so začiatkom o 14:00 h v kultúrnom dome obce Bieľ. Svoju účasť nahláste členovi predsedníctva MO Š. Romanovi: 0905 781940 do stredy 4.12.2019. Počas posedenia je možné zaplatiť členské známky na rok 2020.
     Predsedníctvo MO APVV Trebišov sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov


Súťaž v kolkoch

     Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Trebišov