Metodické pomôcky

Pozvánka
Správa o činnosti
Správa o členskej základni
Správa o hospodárení - aktualizované 25.9.2017
Uznesenie - aktualizované 3.7.2018
Zápisnica - aktualizované 3.7.2018
Plán činnosti - aktualizované 3.7.2018
Peňažný denník
Ocenenia - oznámenie - aktualizované 7.4.2019
Vzor revíznej správy pre potreby revízorov MO
Zoznam hlásení na Prezídium - aktualizované 31.10.2017
Zmena hesla e-mail adresy - pridané 30.6.2017


Tlačivá

Prihláška - aktualizované 7.5.2018
Náhradný preukaz - aktualizované 7.5.2018
Žiadosť o preregistráciu - aktualizované 14.6.2017
Plná moc - zastupovanie na členskej schôdzi - pridané 31.10.2017
Účtovná závierka (excel) - aktualizované 13.5.2018
Účtovná závierka (word) - aktualizované 13.5.2018
Hlásenie zmien - pridané 31.10.2017
Cestovné náklady - preplatenie - aktualizované 25.9.2017
Súhlas dotknutej osoby (word) - pridané 7.5.2018
Súhlas dotknutej osoby (excel) - pridané 7.5.2018


Smernice

Rokovací poriadok - aktualizované 15.11.2017
Hospodárenie - aktualizované 15.11.2017
Metodický pokyn k smernici Hospodárenie - aktualizované 13.5.2018
Evidovanie majetku - aktualizované 15.11.2017
Registratúra - aktualizované 15.11.2017
Ocenenia - aktualizované 26.9.2018
Členské preukazy - aktualizované 15.11.2017
Ukončenie členstva - aktualizované 6.6.2018
Zakladanie miestnych organizácii - aktualizované 15.11.2017
Ochrana osobných údajov - aktualizované 1.6.2018
Prijímanie za člena - pridané 29.6.2018 
Symboly APVV - aktualizované 4.11.2018


Usmernenia prezídia

Organizovanie krajských akcií - pridané 26.4.2019


Iné

Nariadenie MV SR č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní preukazov
Žiadosť o preukaz MV SR
Oznámenie o zmene trvalého bydliska
Vzor žiadosti o povolenie nosenia služobnej rovnošaty - PZ - aktualizované 4.11.2018
Vzor žiadosti o povolenie nosenia služobnej rovnošaty - ZVaJS - aktualizované 12.3.2018


Preukaz príslušníka PZ mimo činnej služby
člena Asociácie policajtov vo výslužbe