Podpredseda MO APVV Bratislava  mesto a okolie (MO17) splnomocnený na zastupovanie predsedu v plnom rozsahu zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 28. 6. 2022 (utorok) o 15.00 h (prezentácia od 14,30 hod.) v priestoroch jedálne Základnej školy, Tupolevova 20, Bratislava – Petržalka  (mapa pozri tu ).

PROGRAM členskej schôdze (ČS) MO APVV Bratislava mesto a okolie (MO17):

1, Otvorenie rokovania ČS, privítanie členov a prítomných hostí
2, Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie; určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO17 za rok 2020-2021
4, Správa o stave členskej základne MO17 za rok 2020-2021
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO17 za rok 2020-2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO17 v rokoch 2020-2021

7, Informácia z XVI. Kongresu APVV 2021
8, Návrh plánu činnosti na rok 2022

9, Diskusia
10, VOĽBY 2022 - voľba predsedníctva MO: predseda, podpredseda, členovia, náhradník a revízor MO na obdobie 2022-25

11, Záver - návrh na prijatie uznesenia a uznesenie z členskej schôdze 2022
12, Spoločenské posedenie s občerstvením

     Záväznú účasť na členskej schôdzi Vás žiadam potvrdiť najneskôr do 18.06.2022 z dôvodu včasného organizačného zabezpečenia ČS a občerstvenia:
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
písomne: Imrich Holocsi, Čiližská 5. Bratislava 821 07
telefonicky, SMS, whatsapp na 0911/53 67 88 (Ing. Flešková - pokladník), 0948/421431 (I.Holocsi-podpredseda MO17)

     Zároveň do uvedeného termínu môžete predložiť predsedníctvu MO17 Vaše návrhy na doplnenie kandidátov do predsedníctva MO17 (predseda, podpredseda, členovia a náhradníci, revízor,) pre volebné obdobie 2022-2025 na vyššie uvedené kontaktné adresy.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
1, meno a priezvisko kandidáta:
2, funkcia, na ktorú kandidáta navrhujete:
3, meno a priezvisko navrhovateľa (môžete sa uchádzať aj Vy o kandidatúru):
4, dátum resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou:

UPOZORNENIE: Pri prezentácii bude vykonaná kontrola členských preukazov APVV spolu s vložkou a nalepenými známkami - preto si nezabudnite priniesť svoj členský preukaz APVV !

POKYNY PRE ČLENOV APVV S NEAKTUÁLNOU ADRESOU V ČLENSKOM PREUKAZE:

Skontrolujte si včas svoj preukaz člena APVV, či je Vaša adresa bydliska aktuálna.
Váš problém s neaktuálnym preukazom vyriešime, ak si so sebou prinesiete
1, farebnú fotografiu 3x3,5cm,
2, Rozhodnutie o výsluhovom dôchodku (len k nahliadnutiu)
3, vypísané tlačivo „Žiadosť o náhradný preukaz“
     Tlačivo bude k dispozícii aj na ČS, kde ho budete môcť ručne vypísať a priložiť k nemu prinesenú fotografiu za účelom  vystavenia nového náhradného preukazu (tlačivo NÁHRADNÝ PREUKAZ tu alebo tu).
     Na členskú schôdzu ste srdečne pozvaní a teším sa na Vašu účasť.
     Informácia o konaní členskej schôdze MO APVV Bratislava mesto a okolie spolu s PROGRAMOM ČS je zaslaná každému členovi MO17 na jeho zaregistrovanú emailovú adresu; členom bez emailu bolo doručenie v písomnej forme na kontaktnú adresu.

Imrich Holocsi
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     So zármutkom oznamujeme, že pri výkone služobných povinností prišiel pri dopravnej nehode o život príslušník ZVaJS. Bližšie informácie tu . Posledná rozlúčka sa bude konať 29. augusta 2021 o 15:00 h na verejnom cintoríne Veľké Uľany.

Imrich Holocsi
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


 
     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, oznamujem Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie na celom území SR, členskú schôdzu neplánujeme ! O termíne členskej schôdze budete informovaní prostredníctvom web stránky APVV a každému členovi bude zaslaná informácia na adresu aj s programom členskej schôdze.
     Členský príspevok na rok 2021 vo výške 14,- € je možné uhradiť na číslo účtu - IBAN: SK84 8330 0000 0028 0195 1833, do správy pre prijímateľa uveďte číslo preukazu, meno a priezvisko člena MO APVV. Ak platíte za iného člena, tiež uveďte číslo jeho preukazu, meno a priezvisko. Pokiaľ by úhradu členského príspevku nebolo možné zrealizovať prevodom, prosím, kontaktuje ma na mobile 0948 421 431. Známka a propagačný materiál Vám budú doručené dodatočne. Členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021.

Imrich Holocsi
podpredseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, informujem Vás, že predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie Ing. Marta Urbanová podľa článku 4 ods. 3 písm. a) Stanov APVV ma splnomocnila výkonom funkcie predsedu a to v plnom rozsahu jeho práv a povinností ustanovených Stanovami APVV, ostatnými rozhodnutiami a smernicami APVV. Kontaktné údaje na moju osobu nájdete tu.

Imrich Holocsi
podpredseda splnomocnený na zastupovanie v plnom rozsahu
MO APVV Bratislava mesto a okolie


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".
 
     Predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. marca 2020 o 16:00 h v priestoroch "Jedáleň na Družstve", Domove role č. 71, Bratislava. Svoju účasť potvrďte sms správou v znení "ÁNO" alebo "NIE" na mobil 0905 192345.
 
Program:
 
1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné záležitosti a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Bratislava mesto a okolie za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami MO za rok 2019.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO za rok 2019.
6, Správa o stave členskej základne MO APVV Bratislava mesto a okolie.
7, Odovzdanie preukazov novým členom a privítanie preregistrovaných členov.
8, Návrh plánu činnosti MO APVV Bratislava mesto a okolie na rok 2020.
9, Návrh rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020.
10, Diskusia.
11, Návrh uznesenia a prijatie uznesenia.
12, Záver a spoločenské posedenie s občerstvením.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie Ťa srdečne pozýva na "gulášpárty" na poľovnícku chatu v obci Jelka dňa 29. júna 2019. Príchod na poľovnícku chatu je ľubovoľný v dopoludňajších hodinách. Guláš sa bude vydávať od 12:00 h až do doby, kým sa neminie. Od 15:00 h sa bude vydávať pečené mäso. O občerstvenie (káva, nealko, pivo, víno a podobne) je postarané. Uvítame, keď si chcete prilepšiť, môžete si doniesť z vlastných zdrojov - slané, sladké či iné maškrty. Počasie nemáme objednané, ale akcia sa uskutoční za každého počasia.
     Upozorňujem tých členov APVV, ktorí na túto spoločenskú akciu prídu po prvýkrát a nepoznajú trasu a mieste, kde sa nachádza poľovnícka chata, aby sa informovali u podpredsedu organizácie Imricha Holicsiho, mobil: 0948 421431.
     Členovia APVV majú účasť bezplatnú, ostatní hostia príspevok za účasť - vstupné 5,- €/osoba. Deti zdarma.
     Zároveň žiadam členov APVV, ktorí sa na tejto spoločenskej akcii chcú zúčastniť, aby oznámili svoju účasť a aj účasť rodinných príslušníkov telefonicky, sms-kou alebo e-mailom predsedníčke: Ing. Marte Urbanovej, mobil: 0905 192345 alebo podpredsedovi Imrichovi Holocsimu, mobil: 0948 421431, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.najneskôr do 10. júna 2019.
     Z organizačných dôvodov je nutné oznámiť aj neúčasť. Stačí slovo - nezúčastním sa. Prosíme, rešpektujte tieto pokyny.
     Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie