"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu na 13. marca 2020 o 14:00 h v reštaurácii "Borostyán" v Kráľovskom Chlmci.

Program:

1, Otvorenie, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Správa revízora o hospodárení MO APVV za rok 2019.
7, Diskusia.
8, Prijatie uznesenia - záver.

Zoltán Brezo
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


U Z N E S E N I E
z členskej schôdze Miestnej organizácie APVV Kráľovský Chlmec,
konanej dňa 23. marca 2018

Členská schôdza

1. schvaľuje:
     a)   Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2017 a návrh plánu činnosti na rok 2018.
     b)   Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2018.
     c)   Účtovnú závierku za rok 2017.
     d)   Správu revízora MO APVV Kráľovský Chlmec o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrole činnosti MO  APVV Kráľovský Chlmec za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
     e)   Voľbu nového predsedníctva a revízora v zložení:
     Predseda:          Zoltán  Brezo
     Podpredseda:     Július Ragáň
     Člen:                 Július Kádaši
     Náhradník:         František Danko
     Revízor:             Tibor Czető

2. ukladá:
    
a)   Naďalej venovať patričnú  pozornosť realizácii prihlášok za členov našej MO APVV a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s vedením agendy členstva.
    
Zodpovedný : predseda                                                 Termín: priebežne
    
b)   Vytvárať podmienky pre činnosť MO APVV a riešiť možnosť stretávania sa členov. Za tým účelom zorganizovať spoločenské posedenie – tzv.  guľáš party.
     Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín: august - september 2018
    
c)   V prípade pozvania zo strany riaditeľa OR PZ Trebišov na športový deň zabezpečiť najširšiu účasť členov MO APVV/v prípade súťaže 3 členné družstvo, suroviny, občerstvenie atď.
    
Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín: jún  2018
    
d)   Zabezpečiť účasť trojčlenného družstva na VII. ročníku krajskej súťaže vo varení guľáša.
    
Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín :  rok 2018
    
e)   V mesiaci november 2018 zorganizovať tzv. koncoročné posedenie v Kráľovskom Chlmci v reštaurácii „ Borostyán „ za účelom  oboznámiť členov so závermi XIII. Kongresu APVV a umožniť zakúpenie členských známok na rok 2019.
     Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín:  ako v texte
    
f)   Zabezpečiť účasť predsedu poprípade člena predsedníctva na kongrese APVV.
     Zodpovedný : predseda                                                 Termín: do 31. 12. 2018
    
g)   Zabezpečiť, pripraviť a zrealizovať stretnutie členov spojené s posedením a konaním členskej schôdze do konca mesiaca marec 2019.
    
Zodpovedný : predseda                                                Termín: marec  2019 

3. Berie na vedomie:
     a)    Správu o stave členskej základne.

          predseda návrhovej komisie                                                     predseda MO APVV
                  Július Ragáň                                                                       Zoltán Brezo