Dňa 25.6.2021 o 16:00 h v reštaurácii SERAY sa konala výročná členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili členovia MO APVV Štúrovo a 1 hosť z prezídia APVV - viceprezident Mgr. Ladislav Döme. Po zhodnotení programu sme si posedeli pri občerstvení. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV  Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25. júna 2021 o 16:00 h v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove. 

P O Z V Á N K A

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa.
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2021.
4. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
5. Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2020.
6. Správa o stave členskej základne.
7. Odovzdanie ocenení
8. Voľby nového predsedníctva a revízora.
9. Diskusia.
10. Výber členských príspevkov.
11. Záver – návrh a prijatie uznesenia
12. Spoločenské posedenie s občerstvením

Poznámka:
    Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 20. 6. 2021 priloženou návratkou (tu ) na adresu Mgr. František Párkanský, 94365 Kamenica nad/Hronom č.41.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predsedníctvo MO APVV Štúrovo oznamuje svojim členom, že členská schôdza naplánovaná na 5. marca 2021 sa NEUSKUTOČNÍ. Dôvodom je vyhlásený núdzový stav kvôli pandémií COVID-19. Náhradný termín Vám bude oznámený. Upozorňujem však členov našej miestnej organizácie, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021 u pokladníka p.Tibora Struhára (mobil: 0905 274140). Známku je možné uhradiť a prevziať aj za kolegov.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Na základe zasadnutia predsedníctva, predseda MO APVV  Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. marca 2021 o 16:00 h v reštaurácií „SERAY“ v Štúrove.
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Keďže je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, výber členských príspevkov sa bude realizovať prostredníctvom člena predsedníctva (pokladník) MO APVV  Štúrovo.

P O Z V Á N K A

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa.
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2021.
4. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
5. Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2020.
6. Správa o stave členskej základne.
7. Odovzdanie ocenení
8. Voľby nového predsedníctva a revízora. ( Návrhy na nového predsedu resp. nového predsedníctva je potrebné nahlásiť u p. Lenka na tel. čísle : +421948599247)
9. Diskusia.
10. Výber členských príspevkov.
11. Záver – návrh a prijatie uznesenia
12. Spoločenské posedenie s občerstvením

Poznámka:
    Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 20. 2. 2021 priloženou návratkou (tu ) na adresu Mgr. František Párkanský, 94365 Kamenica nad/Hronom č.41. Najneskôr na  schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok  14.- € za rok 2021, čo je  jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili pred konaním členskej schôdze.
V prípade neúčasti prosím splnomocnite na zastupovanie iného člena MO APVV Štúrovo, ktorý tam fyzicky bude.
Vzhľadom na vývoj a stav pandemickej situácie, je možná zmena termínu konania členskej schôdze o čom Vás bude predsedníctvo včas informovať.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 28.2.2020 sa o 16:00 h v priestoroch reštaurácie "SERAY" v Štúrove konala členská schôdza MO APVV Štúrovo. Z celkového počtu 55 členov sa schôdze zúčastnilo 36 členov a 1 hosť. Fotografie si môžete pozrieť tu, zápisnicu z členskej schôdze si môžete pozrieť tu .

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Predseda MO APVV Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 28. februára 2020 o 16:00 h v reštaurácii "SERAY" v Štúrove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Diskusia.
9, Výber členských príspevkov.
10, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
11, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 6.12.2019 MO APVV Štúrovo usporiadala koncoročnú kapustnicu. Predsedníctvo ďakuje všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili. Zvlášť ďakujeme vedeniu reštaurácie SERAY, ktorá nám umožnila usporiadať túto akciu. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 6. decembra 2019 so začiatkom o 16:00 h organizuje vedenie MO APVV Štúrovo v reštaurácií "SERAY" v Štúrove posedenie pri kapustnici. Kapustnicu zabezpečuje vedenie a preto žiadame každého člena MO Štúrovo, aby najneskôr do 22.11.2019 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predsedníctvo MO APVV Štúrovo v zmysle plánu činnosti na rok 2019 zorganizovalo dňa 25.5.2019 so začiatkom o 10:00 h pre členov našej MO APVV posedenie pri guláši. Na tomto posedení napriek prísľubom zo strany členov našej MO APVV sa zúčastnilo 19 členov. Pochutnali sme si na výbornom guláši, ktorý nám pripravil p. Struhár. Členovia, ktorí sa zúčastnili strávili príjemný deň s kolegami v príjemnom prostredí areálu Lodenice v Štúrove pri Dunaji. Počasie nám tiež prialo, takže tí, ktorí sa nezúčastnili, môžu iba ľutovať.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 25. mája 2019 so začiatkom o 10:00 h v areáli lodenice v Štúrove organizuje Predsedníctvo MO APVV Štúrovo "posedenie pri guláši". Suroviny zabezpečí vedenie a preto žiadame každého člena MO APVV Štúrovo, aby najneskôr do 18.5.2019 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo