Dňa 28.2.2020 sa o 16:00 h v priestoroch reštaurácie "SERAY" v Štúrove konala členská schôdza MO APVV Štúrovo. Z celkového počtu 55 členov sa schôdze zúčastnilo 36 členov a 1 hosť. Fotografie si môžete pozrieť tu, zápisnicu z členskej schôdze si môžete pozrieť tu .

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Predseda MO APVV Štúrovo zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 28. februára 2020 o 16:00 h v reštaurácii "SERAY" v Štúrove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Diskusia.
9, Výber členských príspevkov.
10, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
11, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 6.12.2019 MO APVV Štúrovo usporiadala koncoročnú kapustnicu. Predsedníctvo ďakuje všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili. Zvlášť ďakujeme vedeniu reštaurácie SERAY, ktorá nám umožnila usporiadať túto akciu. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


      Dňa 6. decembra 2019 so začiatkom o 16:00 h organizuje vedenie MO APVV Štúrovo v reštaurácií "SERAY" v Štúrove posedenie pri kapustnici. Kapustnicu zabezpečuje vedenie a preto žiadame každého člena MO Štúrovo, aby najneskôr do 22.11.2019 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Predsedníctvo MO APVV Štúrovo v zmysle plánu činnosti na rok 2019 zorganizovalo dňa 25.5.2019 so začiatkom o 10:00 h pre členov našej MO APVV posedenie pri guláši. Na tomto posedení napriek prísľubom zo strany členov našej MO APVV sa zúčastnilo 19 členov. Pochutnali sme si na výbornom guláši, ktorý nám pripravil p. Struhár. Členovia, ktorí sa zúčastnili strávili príjemný deň s kolegami v príjemnom prostredí areálu Lodenice v Štúrove pri Dunaji. Počasie nám tiež prialo, takže tí, ktorí sa nezúčastnili, môžu iba ľutovať.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo


     Dňa 25. mája 2019 so začiatkom o 10:00 h v areáli lodenice v Štúrove organizuje Predsedníctvo MO APVV Štúrovo "posedenie pri guláši". Suroviny zabezpečí vedenie a preto žiadame každého člena MO APVV Štúrovo, aby najneskôr do 18.5.2019 dal záväzne na vedomie, či sa zúčastní alebo nezúčastní uvedenej akcie. Každý môže doniesť také občerstvenie (nápoje), aké uzná za vhodné.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo