RODIČOVSKÝ DÔCHODOK (BONUS)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
(parlamentná tlač 972), schválený v Národnej rade SR dňa 05. 10. 2022

     Rodičovský dôchodok (ďalej aj ako „RD“) bude vyrátavaný na každého rodiča ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Najviac ale ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. RD sa vypláca v pravidelných mesačných lehotách za príslušné kalendárne mesiace.

     V budúcom roku by sa mal RD vyplatiť za celý rok 2023 v jednej úhrnnej splátke. Ak je suma RD nižšia ako 5 € môže Sociálna poisťovňa z dôvodu hospodárnosti tento vyplatiť jednorázovo v decembri príslušného kalendárneho roka.
Podmienky nároku na RD:

  • Hrubá mzda dieťaťa alebo vymeriavací základ dosahuje minimálne 1453,60 €
  • Nárok na RD vznikne odo dňa poberania starobného dôchodku.
  • Nárok na RD vznikne poberateľovi invalidného dôchodku až po dovŕšení dôchodkového veku
  • Nárok na RD vznikne poberateľovi výsluhového dôchodku až po dovŕšení dôchodkového veku.
  • Nárok na RD vznikne iba za predpokladu, že dieťa do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlásilo, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na RD. Ak dieťa vyhlási, že nárok na RD má zaniknúť tak tento zanikne od prvého dňa sledovaného kalendárneho roka.

Informácie pre poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia

  • Poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného dôchodku vznikne nárok na RD až dovŕšením dôchodkového veku.
  • Na účely nároku na RD a jeho výplatu útvary sociálneho zabezpečenia oznamujú Sociálnej poisťovni údaje o poberateľovi výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a o popberateľovi starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktoré vyplácajú tieto útvary sociálneho zabezpečenia.
  • Novela zákona ustanovuje RD tak, že rodičovi vzniká nárok na RD v závislosti od existencie dôchodkového poistenia jeho dieťaťa ale iba v systéme sociálneho poistenia. Toto je určite diskriminačné nakoľko RD nebude poskytovaný rodičom detí, ktoré si odvádzajú odvody na dôchodkové poistenie podľa  zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Diskriminácia je v tom, že dôchodca, ktorého dieťa je dôchodkovo poistené v inom systéme, ako v systéme sociálneho poistenia, teda aj v systéme výsluhového zabezpečenia, nemá nárok na RD. Podľa dostupných informácii MV SR podporuje nárok na RD aj rodičom, ktorých dieťa je dôchodkovo poistené v systéme osobitného (výsluhového ) zabezpečenia ale iba v prípade, že sa nebude vyplácať z osobitného účtu, ale zo štátneho rozpočtu.

Týmto zákonom boli ustanovené ale aj iné zmeny v sociálnom poistení

1, Dôchodkový vek sa bude zvyšovať podľa toho, ako bude stúpať stredná dĺžka života. Penzijný vek bude po naviazaní na strednú dĺžku života stúpať o dva mesiace ročne. Súčasne sa zachová to, že ženám sa bude dôchodkový vek za každé dieťa znižovať o šesť mesiacov.
2,
Predčasný dôchodok po odpracovaných až 40 rokoch. Do tohto obdobia sa však nebudú započítavať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia a nezamestnanosti získané podľa právnych predpisov iných štátov. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku po získaní 40 rokov poistenia sa bude penzia krátiť o 0,3 percenta. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne iba v prípade, ak suma predčasného starobného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
3,
Suma aktuálnej dôchodkovej dávky (od ktorej závisí výška novopriznaných dôchodkov) sa bude zvyšovať pomalšie ako v súčasnosti. V súčasnosti aktuálna dôchodková hodnota k 1. januáru stúpala o rast priemernej mzdy, od 1.1.2023 bude o rast len o 95 percent priemernej mzdy.
     Vzhľadom na uvádzané skutočnosti podporujeme aktivity niektorých subjektov (napr. Jednoty dôchodcov na Slovensku), ktoré požiadali prezidentku Slovenskej republiky, aby použila svoje právo VETA, novelu zákona nepodpísala a zákon vrátila Národnej rade SR na opätovné prerokovanie.

     Pani prezidentka žiaľ 25. 10. 2022 zákon podpísala !!!

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 17. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť