Aj napriek viacerým aktivitám zástupcov profesijných stavovských organizácií - Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), Zväz vojakov SR, Klub generálov SR a Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov, s podporou ďalších 12 stavovských združení, o ktorých sme Vás priebežne informovali s poukázaním na nesúlad schváleného zákona s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná, bol poslanecký návrh zákona dňa 23. júna 2021 Národnou radou SR schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré schválili určené výbory NR SR (zákon č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/283/).

     Vzhľadom na uvedené a keďže prezidentka SR zákon podpísala, tento bol následne 16. 07. 2021 vyhlásený v Zbierke zákonov SR a účinnosť nadobudol 05. 08. 2021, našou prioritou bolo vytvoriť podmienky a zabezpečiť, aby skupina poslancov Národnej rady SR podala k zákonu na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR.
     Naše aktivity boli nakoniec úspešné nakoľko strana SMER-SD sa rozhodla pripraviť takéto podanie, zabezpečila jeho spracovanie a podpisy poslancov za ich stranu a tento návrh bol následne podporený aj stranou HLAS-SD, ktorá zabezpečila podpisy poslancov za ich stranu tak, aby bola splnená aj podmienka podpisov minimálne 30. poslancami Národnej rady SR. Podanie podpísalo 25 poslancov strany SMER-SD, 5 poslanci strany HLAS-SD a 1 poslanec SME RODINA.
     Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR bol dňa 01. 12. 2021 osobne podaný JUDr. Bárányim, ktorý bude v tejto veci zastupovať poslancov NR SR, na podateľni Ústavného súdu SR v Bratislave.
     Podľa presvedčenia navrhovateľov zákon ako celok nie je v súlade s viacerými ustanoveniami Ústavy SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a majú prednosť pred jej zákonmi.
     Skupina poslancov Národnej rady SR v ňom navrhuje, aby Ústavný súd SR:
● Rozhodol nálezom, že zákon nie je v súlade s Ústavou SR a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, vrátane Dodatkového protokolu (čl. 1) a
● na predbežnom prerokovaní prijal návrh na ďalšie konanie a pozastavil účinnosť zákona.
     V návrhu na začatie konania sú zapracované aj podklady, ktoré sme poskytli spracovateľovi a prílohami návrhu na začatie konania je aj:
● spoločné stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktoré podali Stavovské profesijné organizácie poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia bezpečnostných zložiek SR a
● odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré bolo vydané k tomuto zákonu na základe podnetu Asociácie policajtov vo výslužbe.
     Vzhľadom na odbornosť podaného návrhu na začatie konania môžeme s určitosťou predpokladať, že Ústavný súd SR toto podanie neodloží a ani na predbežnom prerokovaní neodmietne a prijme ho na ďalšie konanie.
     Naďalej budeme samozrejme celý ďalší proces pozorne sledovať a o výsledkoch a ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať.
     Podanie na Ústavný súd SR si môžete pozrieť tu .

     Dňa 13. 01. 2022 APVV zaslala  na MV SR, GR ZVaJS, Sociálnej poisťovňnia Ústavu pamäti národa oznámenie a podnet (žiadosť), aby do právoplatného skončenia konania vedeného pred Ústavným súdom SR pod číslom konania: Rvp 2441/2021 bolo upustené od konaní na ťarchu poistencov, u ktorých by tieto subjekty vychádzali, či už priamo alebo nepriamo zo zákona č. 283/2021 Z. z., ktorý je v súčasnosti predmetom ústavného prieskumu podľa Čl. 125 ods.1 písm. a) Ústavy SR v spojení s §78 Zákona č. 314/2018 Z. z.

prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 20. januára 2022

aktualizované: Publikácie, Parte (MO ZV), Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť