Aktualizované 26.2.2022

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že od 1. 1. 2022 viaceré skupiny pacientov už v lekárňach za lieky nemusia doplácať.

     Podľa informácie je cieľom ministerstva zdravotníctva zvýšiť dostupnosť nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva s tým, že  za lieky už nebudú musieť doplácať dôchodcovia, ZŤP a ďalšie zákonom vymenované skupiny.
     Odpustenie doplatkov však bude závisieť aj od výšky príjmu pacienta.
     Odpustené doplatky za lieky budú mať pacienti, ktorých príjem je nižší ako 680 € za mesiac. Odpustené doplatky budú priamo v lekárni pri výdaji liekov. Pacient tak nebude musieť žiadať o ich spätné preplatenie.

     V ostatných prípadoch, teda ak celkový úhrn príjmov (vrátane dôchodku) je vyšší ako 680 €, vzniká nárok na vrátene doplatku vtedy, ak za štvrťrok prekročí limit pri invalidných dôchodkoch 12 € a pri starobných dôchodkoch 30 €, pričom doplatok sa rovná rozdielu medzi týmito limitmi.
    
Negatívom naďalej ostáva to, že:
Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy,“ (poznámka autora za najlacnejší liek - v podstate za generiká).
• Limity a podmienky sú nastavené tak, že pri väčšine osôb nedôjde k zmene k lepšiemu a ostane na predchádzajúcej úrovni resp. sa ešte zhorší napr., že:
     -
odpustenie doplatkov za lieky sa nebude týkať dôchodcov, ktorí ešte pracujú či podnikajú,
     -
nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov,
     -
odpustenie doplatku sa týka len liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou a lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám,
     -
mechanizmus odpustenia doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má alebo nemá lacnejšiu alternatívu a
     -
liek bude bez doplatku len vtedy, ak si pacient zo skupiny liekov vyberie ten najlacnejší, ak nie tak liek bude s doplatkom.
     Všetky tieto skutočnosti sa vzťahujú aj na poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a to:
   -
výsluhový dôchodok, vrátane starobných dôchodkov policajtov a prídavok k starobnému dôchodku policajtov, ktoré sa za výsluhové dôchodky považujú podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a
   -
invalidný výsluhový dôchodok, vrátane invalidného a čiastočného invalidného dôchodku policajtov a prídavky k týmto dôchodkom, ktoré sa za invalidné výsluhové dôchodky považujú podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Od 1. 1. 2022 platia aj nové pravidlá pre predpise liekov

      Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach prináša zmeny aj pre pacientov aj ambulantných lekárov a najmä to, že „Predpisujúci lekár je lekár a zubný lekár oprávnený predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny“.
     V praxi to znamená, že  humánne lieky (lieky pre ľudí)  bude  predpisovať ten lekár, ktorý pacientovi indikuje liečbu. Ak je pacient napríklad v ambulancii kardiológa, ten mu lieky predpíše a nepošle ho s poverením na predpis k jeho všeobecnému lekárovi. V prípade potreby predpísania pravidelne užívaných liekov pacient požiada telefonicky/SMS/mailom lekára, ktorý mu pravidelné užívanie lieku odporučil a požiada ho o vystavenie tzv. REPETATUR (opakujúceho sa) receptu. Môže tak urobiť aj počas plánovaného kontrolného vyšetrenia. Tento spôsob je optimálny pri chronickej liečbe až do termínu ďalšej plánovanej
kontroly. V tomto prípade lekár pacienta informuje o dĺžke platnosti REPETATUR receptu. Následne už iba raz za mesiac alebo v inom časovom intervale (pacient sa na ňom s lekárom dohodne, napr. to môže byť aj každé dva alebo tri mesiace) zájde do lekárne a vyzdvihne si v nej predpísané lieky. Na plánovanú kontrolu pôjde tak, ako sa pri predchádzajúcom vyšetrení dohodol.
     Maximálna dĺžka platnosti takéhoto receptu je 12 mesiacov.

     Zákon je účinný od 1.1.2022. Platnosť odporúčaní na predpis lieku, ktoré odborný lekár (špecialista) vystavil do 31.12.2021 vrátane, sa nahliada tak, že môže byť vykonaná iným lekárom (napr. všeobecným lekárom) najviac do 28.2.2022.  Do najbližšej kontroly odborným lekárom je možné postupovať dvomi spôsobmi:
a)
Indikujúci/predpisujúci odborný lekár do 28.2.2022 nastaví pacientovi REPETATUR (opakujúci sa) recept a až do dátumu kontroly si pacient bude priamo v lekárni vyberať odborným lekárom indikované lieky.
b)
Všeobecný lekár, ak odporúčanie prijal, do 28.2.2022 môže nastaviť pacientovi REPETATUR (opakujúci sa recept) a uvedie na ňom identifikátory odporúčajúceho odborného lekára.
     Pri vyšetrení realizovaných po 1.1.2022 odborní lekári môžu odporúčať po vzájomnej dohode so všeobecným lekárom pacienta (nie jednostranne) predpis liekov iba najviac trikrát ročne a vždy najviac na dva mesiace v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
     V čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej epidémiou COVID-19 v zmysle platnej legislatívy („Lex corona“ – zákon č. 362/2011 Z. z. § 119 odseky 26-27), môže pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku či dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní v súčasnosti predpísať aj všeobecný lekár bez poverenia odborného lekára vrátane preskripčne obmedzených liekov. Platí to aj pre predpis zdravotníckych pomôcok v prípade trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa a pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómii. Po ukončení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sa uvedená klauzula neuplatňuje.
     Mení sa aj situácia s predpisovaním liekov pri prepustení pacienta z nemocnice. Ošetrujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení pacienta povinný predpísať mu lieky potrebné na liečbu na dobu 30 dní. Pacient si po prepustení z nemocnice priamo vyzdvihne indikované/predpísané lieky v lekárni Ak v prepúšťacej správe uvedie lekár poverenie na predpis liekov pre iného lekára, poverenie platí najviac dva mesiace po prepustení pacienta.
     Podľa platných právnych predpisov všetci indikujúci aj predpisujúci lekári sú povinní predpisovať lieky pacientom elektronicky. Zároveň sú povinní ukladať lekárske správy (špecialisti a všeobecní lekári) a prepúšťacie správy (lekári v nemocniciach) do eZdravia. Predpísané lieky sa ukladajú každému pacientovi do elektronickej zdravotnej knižky (eKnižky). Predpísané a pacientom užívané lieky vidia ošetrujúci lekári pacienta bez ohľadu na špecializáciu (rýchla lekárska pomoc, centrálny príjem nemocnice, špecialisti, všeobecní lekári). Každý lekár tak vie, aké lieky pacient užíva a kedy aj kým mu boli predpísané a v akom množstve.
     Okrem toho sa podľa novej právnej úpravy napr.:
Rozširuje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaním očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19. Zodpovednosť štátu je účinná odo dňa, keď sa začalo u nás vakcínou očkovať, čiže od 26. decembra 2020.
Vypúšťa povinnosť absolvovať preventívnu prehliadku u zubára. V roku 2022 sa tak na základe poistenia budú uhrádzať zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu aj v prípade, že poistenec neabsolvoval v roku 2021 preventívnu zubnú prehliadku.

Aktualizácia (26. 02. 2022)

(Rozhodnutie MZ SR č. Z012564-2022 zo dňa 15. 02. 2022)

      Všeobecný lekár môže predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ktoré sú viazané na odbornosť lekára, len na základe odporúčania odborného lekára vydaného pred 01 .01. 2022 do doby platnosti odporúčania, ktorú vyznačil odborný lekár v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v lekárskej správe alebo prepúšťacej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti pričom táto doba nesmie prekročiť 12 mesiacov.

     Pri lekárskom vyšetrení je odborný lekár povinný predpísať liek, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou.

     Odborný lekár môže po vzájomnej dohode poverením, ktoré nemusí mať písomnú podobu poveriť preskripciou iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára, vždy najdlhšie na dva mesiace, a to aj v iných prípadoch ako je neprítomnosť na pracovisku alebo nefunkčnosť technických zariadení.

     Predpisujúci lekár je povinný predpísať  liek, zdravotnícku pomôcku vrátane individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky a dietetickú potravinu, ktoré boli osobe indikované počas hospitalizácie, ich podávanie je nevyhnutné aj po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a sú uvedené v prepúšťacej správe v počte balení potrebných na liečbu osoby v trvaní najviac na dobu 30 dní.

     Pri predpisovaní lieku, pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby je predpisujúci lekár oprávnený písomne poveriť preskripciou a vytvorením preskripčného záznamu iného lekára, a to aj lekára, ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, ale zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.

     V prepúšťacej správe môže byť uvedené poverenie pre všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na predpisovanie lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny; a to najdlhšie na dobu šesť mesiacov odo dňa prepustenia osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Sociálno zdravotná komisia prezídia APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 27. mája 2023

aktualizované: Rekreačná starostlivosť (Termálne kúpalisko NESVADBY), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť