Novela zákona č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
(zákon č. 500/2021 Z. z., účinnosť od 01. 02. 2022)

Najdôležitejšie zmeny:

  • preradenie niektorých druhov strelných zbraní z kategórie B, C alebo D medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane(zbrane upravené zo samočinných zbraní, zbrane s veľkokapacitným zásobníkom, zbrane upravené z kategórie A na kategóriu D, a samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia) a s tým súvisiace povinnosti držiteľov týchto zbraní;  
  • ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D v ich pôvodných kategóriách, keďže tieto zbrane možno po jednoduchej úprave opätovne sfunkčniť a následne použiť pri trestnej činnosti;
  • zaradenie rizikovejších druhov zbraní kategórie D (zbrane typu flobert, expanzné a znehodnotené zbrane a repliky historických zbraní) do prísnejšieho režimu nadobudnutia, ktoré bude možné len na základe platného povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu;
  • zmena podmienok v udeľovaní výnimiek, v nadobúdaní zbraní kategórie A a úprava oprávnení ich držiteľov;
  • upravenie postupu pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu zbraní a streliva;
  • zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie nebude zakázaným doplnkom zbrane z pohľadu citovaného zákona;
  • elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia: zriadenie elektronickej služby, ktorá nahradí vedenie evidencie zbraní formou záznamových kníh v listinnej podobe; 
  • ponechanie doby platnosti zbrojného preukazu na obdobie 10 rokov, pričom raz za 5 rokov bude realizované preverovanie spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu, ako i splnenie podmienky pobytu na území Slovenskej republiky;
  • aktualizácia skupiny evidenčných úkonov, za ktoré sú vyberané správne poplatky a tiež ich výška.

     Naďalej platia ustanovenia oslobodenia od poplatkov pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ozbrojených príslušníkov finančnej správy, príslušníkov Slovenskej informačnej služby a osôb ak boli v služobnom pomere v týchto zložkách  najmenej 20 rokov.

    Ide o:
a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
b)
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
c)
Žiadosť o rozšírenie zbrojného
d)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu
e)
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu
f)
Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu
g)
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
h)
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo
i)
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
j)
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A
   -
za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu
   -
držiteľa zbrojnej licencie skupiny A
k)
Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane
l)
Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok
m)
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 19. marca 2023

aktualizované: Parte (MO KN), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO RS, MO Štúrovo, MO Spišské Podhradie, MO RK-Okolie, MO Kr. Chlmec), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť