Na odstránenie vzniknutého stavu v súvislosti s mimoriadnou valorizáciou dôchodkov od. 1. 7. 2023 a aj na základe odborného vyjadrenia Slovenského národného strediska pre ľudské práva zaslala Únia výsluhových dôchodcov SR dňa 7. 7. 2023 Verejnému ochrancovi práv SR a prezidentke SR podnet (a 21. 7. 2023 doplnenie podnetu) na podanie návrhu na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR o súlade citovaného zákona s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 39 ods. 1, na Ústavný súd SR.

     Po analýze odborných stanovísk advokátskych kancelárii k novele zákona o mimoriadnej valorizácii dôchodkov je možné konštatovať, že sporový úspech individuálnych konaní je neistý nakoľko ide o nový typ právnej agendy, ktorá zatiaľ nebola najvyššími súdnymi autoritami v danom kontexte riešená.
     Aj napriek tomu je tu možnosť podania opravného prostriedku voči rozhodnutiu príslušných orgánov zodpovedných za osobitný systém sociálneho zabezpečenia.
     Zdôrazňujeme ale, že nie je možné garantovať úspech v odvolacom a prípadne potom aj súdnom konaní a zároveň upozorňujeme na nepredvídateľný výsledok sporu a experimentálnosť procedúry a ponechávame  preto rozhodnutie na každého z Vás či takýto spôsob využije.
    
V prílohe je zverejnený vzor odvolania voči rozhodnutiu o zvýšení výsluhového dôchodku k 1. 7. 2023.
     Vzhľadom na uvedené skutočnosti a s cieľom priebežnej prípravy na prípadné pokračovanie správneho súdnictva (podľa počtu odvolateľov) Vás žiadame o zaslanie informácie (email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ), že ste podali odvolanie voči rozhodnutiu o zvýšení výsluhového dôchodku k 1. 7. 2023.
     Advokátska kancelária ponúka zastupovanie účastníkov v správnom konaní  pred súdmi s tým, že odmena za tieto služby bude podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a jeden úkon právnej služby je v roku 2023  130,60 € s DPH (96,31 € + 12,52 € režijný paušál + 20% DPH. Za úkon právnej služby sa považuje prevzatie právneho zastúpenia, vypracovanie žaloby/ podania vo veci samej na súd, prípadne účasť na pojednávaní a za účelom samotného podania správnej žaloby je teda potrebné, aby záujemca o právnu službu uhradil 2 úkony právnej služby.
     Vzor odvolania Tu.

prezídium APVV

Aktualizácia 4. 10. 2023

     Z  Kancelárie prezidentky SR sme na žiadosť ÚVD SR, aby podala návrh na Ústavný súd SR o nesúlade zákona s Ústavou SR  dostali odpoveď kde je uvedené aj to, že :

     K predmetu Vášho podnetu mi v prvom rade dovoľte uviesť, že Kancelária prezidenta SR sa po preštudovaní relevantnej právnej úpravy stotožňuje s Vašimi výhradami, ako aj s názorom SNSĽP, že pri mimoriadnej valorizácii dôchodkov došlo k protiústavnému opomenutiu poberateľov dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia.

     V súvislosti s Vami namietanou úpravou mimoriadnej valorizácie dôchodkov by podanie návrhu Ústavnému súdu SR znamenalo namietanie legislatívneho opomenutia, čo sa s ohľadom na doterajší reštriktívny prístup Ústavného súdu SR ku skúmaniu legislatívneho opomenutia a legislatívnej nečinnosti v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti javí ako problematické.

     Majúc na zreteli aj aktuálnu politickú situáciu v krajine je podľa názoru prezidentky SR prístupnejšou možnosťou opätovné otvorenie otázky potreby dodatočnej legislatívnej nápravy po voľbách do Národnej rady SR.

     Po posúdení všetkých relevantných skutočností sa prezidentka SR rozhodla, že nateraz nevyužije svoje oprávnenie obrátiť sa v predmetnej veci s návrhom na začatie konania o súlade právneho predpisu na Ústavný súd SR.

     Prezidentka Zuzana Čaputová však plne podporuje myšlienku dodatočnej legislatívnej nápravy a keďže sama nedisponuje právom zákonodarnej iniciatívy, bude aj na základe Vášho listu v rámci komunikácie s príslušnými predstaviteľmi štátnych orgánov vyvíjať snahu o odstránenie vzniknutej diskriminácie.

                                                                                                                                                     prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 13. júla 2024

aktualizované: Parte (MO NZ), Fotogaléria (MO PO, MO SN, MO PK, MO MI, MO BAmo, MO KE, Prezídium APVV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť